Tứ Thánh Diệu Kinh

Thứ sáu, 17/11/2023, 17:20 GMT+7

Tên Kinh:   太上九天延祥涤厄四圣妙经 - Thái Thượng Cửu Thiên Diên Tường Địch Ách Tứ Thánh Diệu Kinh. Không rõ người soạn, ước trừng xuất phát từ thời Tống Nguyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy pháp môn triệu thỉnh Tứ Thánh. Kinh gồm 1 quyển, xuất xứ từ “Chánh Thống Đạo Tạng” Động Chân bộ, bản văn loại.

Nguồn: Đạo Xán

Khải Thỉnh chú:

Ngưỡng khải Bắc phương Tứ Nguyên Soái, thúc phược quần ma Đại Thánh Tôn.

Phi đầu trượng kiếm vĩ hình dung, bách vạn Thiên Binh theo ủng hộ.

Thiên Bồng Thiên Du trừ hung ác, Dực Thánh Chân Võ ban cát tường.

Thần kim phục nguyện hàng linh đàn, nhất thiết tai ách tự tiêu tan.

- Chí tâm quy mệnh lễ: lục long bệ tả, cửu hổ quan trung, hiện tam đầu lục tí chi uy dung, vận thất chính bát linh chi hồng tạo, Đế chung tài chấn, ván Thánh tề lâm, việt phủ khinh huy, quần ma toái diệt, thần quang hách hách, thường cứu hộ vu chúng sanh, chân tính nguy nguy, thệ vĩnh hưng vu chính Đạo, phách thi thiên lý, trảm quỷ ngũ hình, Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ, thông thiên kỳ hữu, diên tường địch ách, bảo ninh thân mệnh, Bắc Cựu Thiên Bồng bát thập nhất quân Đại Nguyên Soái, hộ Quốc tiêu ma Chân Quân, Chứng Quả Pháp Vân Phổ Phúc Thiên Tôn.

 

Chú Thích: Phần đầu cho tới Chánh Kinh là phần Khai Kinh nên tác giả không dịch mà để nguyên hán-việt cho người đọc dễ tụng.

- Chí tâm quy mệnh lễ:  diệu hữu thiên trung, thông minh điện hữu, lĩnh Thiên Cương chi thứ soái, liệt hạ thổ chi chư Hầu, mẫn phàm dung mê mậu dĩ tang chân, ngưỡng thánh tương đại quang nhi tác tự, tán diễn chư thiên chi ẩn vận, thuật phu đại phạm chi tiên chương, phủ liên sùng phụng chi thành, đại tứ hộ trì chi lực, vân tùy bộ phát, hải trục thân lưu, Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ, thông thiên kỳ hữu, diên tường địch ách, tư dục thân mệnh, Bắc Cực Thiên Du Đại Nguyên Soái, Phổ Hóa Thiên Đế, Chứng Quả Trùng Hòa Ứng Thiện Thiên Tôn.

- Chí tâm quy mệnh lễ:  Đế khổn công thành, Thiên Đình vị liệt, tổng Tam Động ngũ lôi chi hào lệnh, chưởng Bát Thiên Cửu Địa chi quyền hành, dục tạo hóa chi xu cơ, liêu Chân Tiên chi tương lại, vô tà bất trảm, hà quỷ cảm đương, nhiếp đại lực chi yêu ma, trục lưu tinh chi mang quái, quang hoa Nhật Nguyệt, uy chấn Càn Khôn, Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ, thông thiên tích hữu, diên tường địch ách, hộ trì thân mệnh, Bắc Cực Dực Thánh Hắc Sát Đại Nguyên Soái, Trữ Khánh Bảo Đức Chân Quân, Chứng Quả Du Hành Tam Giới Thiên Tôn.

- Chí tâm quy mệnh lễ: hư nguy phân túc, nhâm quý dựng linh, hóa thân tự kim khuyết chi tôn, cư vị cực ngọc chi hư ảo, huyền diệu cực chí, hề chỉ vu phụ chính trừ tà, Chính Nhất sở sinh, khởi đãn vu tiêu ma hộ Quốc, bảo kiếp chung nhi chế kiếp thủy, hộ quần phẩm nhi chưởng Quần Tiên, dũng quả toàn tài, uy thần bị đức, Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ, thông thiên kỳ hữu, diên tường địch ách, an hòa thân mệnh, Bắc Cực Hữu Thánh Chân Vũ Đại Nguyên Soái, Huyền Thiên Nguyên Thánh Nhân Uy Thượng Đế, Kim Khuyết Hóa Thân, Chứng Quả Chung Kiếp Tế Khổ Thiên Tôn.

- Chí tâm quy mệnh lễ:  thủy thanh thiên chi tối thượng thiên, thanh đô khuyết chi chân diệu khuyết, thừa ngũ sắc quang minh chi động chiếu, nhất hội hãn phùng, thính cửu thiên diên tường chi huyền cơ, tứ chân khả trượng, hỉ ngộ kim phương chi Hoàng Lão, trọng khải trần thế chi nghiệp nhân, hạnh nguyên tôn kỳ thùy dĩ phù văn, đối chúng Thánh trọng phó dĩ bí chú, khai đại địa kỳ tường chi tiện nộ, chương đại huyền hữu cảm chi hách linh, hà tai bất diệt, hà phúc bất trăn, y nguyện nhi hành, y hành nhi ứng, Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ, linh quần hội thượng, địch ách phẩm trung, thập phương Thượng Thánh chư Thiên Đế Quân, Tam Quan Ngũ Đế, Nhật Nguyệt chư tinh, Bắc Đẩu Nam Thần, Chân Nhân Thần Tiên, Chí Chân Đại Thánh, Cửu Thiên Trượng Nhân, Thiên Tào liệt Thánh, sinh nhật bản mệnh, vận hạn tinh thần, Tứ Thánh bộ trung Linh Đồng Lực Sĩ, Thần Vương mãnh Tướng, bắc phương linh tòng, pháp lực uy thần, nhạc tí chủ tể, tự điển thần chích, kinh diên giám chứng, nhất thiết chân linh, phục nguyện ngu thầm thượng đạt, thánh giả phủ lâm, diệt tai lục thiện, nhi sở khải sở tòng, quắc độ vệ sịnh vật tác uy tác phúc, nguyện dữ chư hàm sinh nhất tâm quy mệnh lễ.

 

Khai kinh huyền uẩn chú:

Thiên Địa Chân Nguyên Tượng, Nhân Gian Đạo Đức Tôn.

Thiên Văn Thu Bát Giác, Ngộ Giả Thích Tà Căn.

Cần Ý Thông Đan Khuyết, Kiền Tâm Đạt Tử Thanh.

Tường Yên Sâm Bát Cực, Thủy Ải Bố Tiên Kinh.

Miểu Miểu Tam Thừa Lý, Minh Minh Nhất Tính Tồn.

Kinh Tư Tối Thượng Pháp, Nguyện Đắc Xuất Mê Tân.

-Chánh Kinh:

Một thời, Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn tại cõi Trời Thủy Thanh Thiên, nơi Ngọc Đô Cung, từ trên Linh Đài thân Đức Thiên Tôn phóng ra ánh sáng ngũ săc, mỗi mỗi đều khác nhau, thấu triệt trọng ngoài. Đại pháp hội gồm mười phương chư Thiên, Nhật Nguyệt Tinh Tú, Tam Quan Tứ Thánh, Băc Đẩu Nam Thần, Chân Nhân Thần Tiên, Chí Chân Đại Thần, bốn phương trên dưới, Thiên Tôn vì vô lượng vô số chư Thiên như vậy nhiều không kể hết mà nói Vô Vi Diệu Đạo. Nhất thời, kim quang chiếu xạ tựa vầng Thái Dương, mây tím bốn phía vờn quanh, lời Đạo vi diệu vang khắp bốn phương trời, hai bên có Kim Đồng chấp tiết, Ngọc nữ dâng hương, Loan Phượng bay múa, Thiên nữ tấu nhạc, phía dưới có Thổ Mộc Bách Tinh tĩnh lặng lắng nghe. Khi đó, trong pháp hội có Thiên Quân tên Tây Phương Bạch Đế Thất Khí Thiên Quân tay cầm Ngọc Thư đứng ra làm lễ Thiên Tôn rồi cáo: Thần xem người thế gian như ở chốn lao lung, mỗi mỗi vận mệnh đều khác nhau, có kẻ áo cơm chẳng lo, ăn đều sơn hào hải vị, ở thì Kim Điện Ngọc Đường, điêu lương tuấn vũ. Lại có kẻ ăn xin đầu đường, y phục rách nát chẳng đủ che thân, ở nơi miếu hoang cô lạnh. Lại có kẻ tuy mang thân người nhưng lưng còng lở loét, chẳng ai muốn cận thân, lạnh đói nghèo cùng, mù điếc cùng câm ngọng, tay quắp chân thọt, thân thể chẳng được đầy đủ. Hoặc vì bần tiện, bị người đánh đập khinh nạt, ngàn cay vạn đắng, chẳng trông cậy được vào đâu, hoặc có kẻ cậy thế khinh người, lấy cường lăng nhược, hết thảy những việc như vậy đều do nhân duyên nào. Tiểu Thần không rõ, xin đấng Từ bi khai bày diệu nghĩa, dẹp trừ mông muội.

Thiên Tôi nói: Thiện tai, Bạch Đế ngươi vì chúng sanh trong cõi đời tương lai mà đặt câu hỏi, ngươi hãy lắng tâm, ta vì ngươi mà nói. Kẻ làm người trong thế gian, đầu đội trời chân đạp đất, từ trẻ tới già, từ khi khỏe mạnh tới thời yếu nhược, chẳng một ai ai đều chẳng đắm mình trong danh cùng lợi, thần trí rong ruổi trong phù hoa, buông thả thân tâm chẳng biết dừng nghỉ, đâu biết cái cảnh vong mạng gần ngay trước mắt. Hãm hại hiền lương(?),  Nhân vì 3 nghiệp tạo lên, từ lục căn mà ra, lục căn cấu kết với nhau rồi sinh thành họa. Bởi có thân nên có chấp trước, có chấp nên có nghiệp, vì có nghiệp nên có báo ứng. Nếu chúng chịu tu hành may ra mới được giác ngộ. Quả báo của chúng sanh cũng mỗi mỗi đều khác nhau, hoặc nghèo khó thấp hèn, vinh hoa phú quý, hết thảy đều do nghiệp cảm nhiều đời gây ra, quá khứ tạo nghiệp gì đời nay chịu như vậy, thiện ác khác nhau sáng tỏ tựa 2 mặt kính. Chúng sanh mê muội chẳng chịu hiểu, người thiện ắt có thiện báo, làm ác ắt chịu ác báo, đời trước đời này hết thảy đều do nhân cùng quả.

Thiên Quân lại hỏi: Người trong cõi đời phần nhiều bị bệnh tật quấn thân khiến thọ mệnh chẳng dài lâu, hoặc những năm phước suy tai tới, yêu quỷ tà tinh được thời làm hại. Nên dùng cách nào để khu trừ?

Thiên Tôn đáp: Chúng sanh không biết thân mạng mong manh, tựa nến trước gió, như mộng như huyễn, mê muội chẳng chịu tự ngộ, đời người như vậy há được dài lâu. Năm tháng thoi đưa chỉ biết tham đắm theo dục lạc, tài bảo kim ngân, làm nhiều việc lợi mình tổn người, ngoài thì khẩu thị tâm phi, trong lại ghen ghét đố kị, bởi vậy thiện Thần xa lánh, yêu ma được dịp gia hại, chịu nhiều cảnh khốn cùng ngặt nghèo, chẳng biết nương tựa vào đâu. Ta nay có tứ Tướng, nếu có kẻ nào thành tâm thành ý mật niệm chân văn, không có họa nào chẳng tiêu.

Thiên Quân hỏi: Tứ Tướng ra sao, xin nguyên Thiên Tôn cho biết.

Thiên Tôn nói: Phương Bắc có Thiên Bồng, Thiên Du, Dực Thánh, Chân Vũ, bốn vị Thánh thống lãnh Binh Trời, cùng các Thiên Quan. Nếu có kẻ gặp lúc hiểm nạn có thể chú niệm, Tứ Thánh liền tự giáng Thần uy, tùy niệm thỉnh mà tới, linh quang hiển hách, sát khí lồng lộng, ma quỷ lặn hình, tinh tà ẩn trốn, hết thảy tai ương một thời liền diệt. Khi đó, Thiên Tôn vì thương xót chúng sanh liền nói Thông Thiên Kỳ Hựu Diên Tường Địch Ách tứ Thánh Thần Chú:

Thiên Bồng Thần Chú:

Thiên Bồng Thiên Bồng, cửu huyền sát đồng. Ngũ đinh đô ti, cao điêu bắc ông.

Thất chính bát linh, Thái Thượng hạo hung. Trường lô cự thú, thủ bả đế chung.

Tố kiêu tam thần, nghiêm giả quỳ long. Uy kiếm Thần Vương, trảm tà diệt tung.

Tử khí thừa thiên, đan hà hách trùng. Thôn ma ẩm quỷ, hoành thân ẩm phong.

Thương thiệt lục xỉ, tứ mục lão ông. Thiên Đinh lực sĩ, uy nam ngự hung.

Thiên sô kích lệ, uy bắc hàm phong. Tam thập vạn binh, vệ ngã cửu trọng.

Phách thi thiên lý, khư khước bất tường. Cảm hữu tiểu quỷ, dục lai kiến trạng.

Quắc thiên đại phủ, trảm quỷ ngũ hình. Viêm Đế liệt huyết, Bắc Đấu nhiên cốt.

Tứ minh phá hài, thiên du diệt loại. Thần Đao nhất hạ, vạn quỷ tự hội, cấp cấp như luật lệnh.!

Thiên Du Thần Chú:

Thiên Du Thiên Du, vị liệt chư hầu. Thượng tá Bắc Đế, hạ lâm cửu châu.

Kiên sinh tứ tí, hạng trường tam đầu. Thân phi kim giáp, thủ chấp qua mâu.

Vân tùy bộ phát, hải trục thân lưu. Hồng quang yểu yểu, tử khí du du.

Hùng phong ái ái, mãnh vụ sưu sưu. Chân khí uyển chuyển, tinh đấu hồi chu.

Thiên Thần tự triệu, ngũ nhạc tuần du. Kim đồng cổ xuy, ngọc nữ ca âu.

Danh liệt kim khuyết, vị trấn Phong Đô. Thương cầm sư tử, cự hải giao cầu.

Tam thập vạn binh, tòng ngã chu du. Phùng yêu tức trảm, ngộ quỷ giai thu.

Nhân tao vưu thiện, túy ngộ vô hưu. Hàng lâm phúc khí, địch đãng vô ưu.

Vô tri tiểu quỷ, trảm hữu trì lưu. Ngô mục nhất thị, vĩnh tác tuyền tù. Cấp cấp như luật lệnh.!

Hắc Sát Thần Chú:

Bắc phương Hắc Đế, thái vi lục giáp. Ngũ Đế linh quân, quang hoa nhật nguyệt.

Uy chấn càn khôn, tẩu phù nhiếp lục. Tuyệt đoạn quỷ môn, hành thần bố khí.

Nhiếp trừ ngũ ôn, tả hữu lại binh. Tam ngũ tương quân, lôi công phích lịch.

Điện kích phong bôn, đao kiếm như vũ. Đội trượng như vân, thủ bả đế chung.

Đầu đái côn lôn, hành viễn thiên hạ. Sưu tróc quỷ thần, cửu châu xã lệnh.

Huyết thực chi binh, bất hứa cự nghịch. Cảm hữu trương lân, trấn tinh phược thủ, bắc đấu thu hồn.

Tam đài Thất tinh, trì kiếm trảm thân. Tội bất trọng khảo, ương cập tử tôn.

 Tà tinh võng lượng, nhĩ bất đắc văn. Văn ngô chú giả, đầu phá não liệt, toái như vi trần, cấp cấp như luật lệnh.!

Chân Vũ Thần Chú:

Càn Nguyên hữu tương, đỉnh đái tam đài. Phi phát viên tượng, Chân Vũ uy linh.

Trợ ngô đại đạo, quy xà hợp hình. Thân như sơn nhạc, tứ khí lãng thanh.

Kinh quang hách hách, nỗ mục quang minh. Nha như kiếm thụ, thủ chấp thất tinh.

Thiên ma ngoại đạo, quỷ mị yêu tinh. Kiến ngô vi huyết, hóa tác tử trần.

Khôi cương chính khí, thị ngô bản thân. Thiên phù thông hiện, đại bảo càn khôn.

Giang hà hoài tế, ngũ nhạc chi Thần. Thành hoàng xá lệnh, củng thính ngô lệnh.

Chỉ huy cương kỷ, cảm hữu nhiếp đình. Thượng Đế hữu lai, cứu độ quần sinh.

Cảm hữu tiểu quỷ, tróc phược lai trình, cấp cấp như luật lệnh.

Thiên Tôn lại nói: Chúng sanh ở vào đời mạt kiếp tam độc thập ác, thường bị các loài tinh mị võng lưỡng, ác quỷ tà thần, độc trùng mãnh thú, đao binh thủy hỏa, giam cầm lao ngục cùng tật bệnh các loại, ngày qua tháng lại triền nhiễu quấn thân, khốn khổ chẳng an. Ta trước đã diễn nói diệu pháp, nhằm phổ độ chúng sinh, nay lại có phù đồ cùng thần chú ban cho người học Đạo, cùng tam thiên đại Ma Vương phân bố nhân gian(?), cứu độ hết thảy. Kẻ phàm phu phá trai phạm giới, vi thiên phụ địa, chẳng tin nhân quả, không rõ lẽ thiện cái ác, không gần Thánh giáo, bất tín chính đạo, trái lại đi vào đường tà, gặp nhiều phiền não, một đời tạo nhiều việc ác, phóng túng thân tâm, tổn thương vạn linh, sát hại sinh mệnh. Hết thảy nghiệp báo như bóng tùy hình, bởi ác nghiệp nên chiêu cảm ác báo, do vậy mới có gió độc cùng ác khí, 6 nghàn loại thiên ma lưu hành sát phạt trong nhân gian, một ngày một đêm người chết không thể đếm hết. Vì lẽ đó khiến ta phải phái chư Thiên Thập Cực Thần Vương hạ xuống nhân gian, ngày đêm soi sét, nhằm cứu độ chúng sanh. Trong đời tương lai nếu có kẻ tâm hướng Đại Đạo, kính tín Chân tông, thành tâm lễ bái tụng đọc kinh này, thì chẳng tai ương nào chẳng hết, hoặc khi xây dựng nhà mới, lúc động thổ khơi công, phạm phải phương xung sát, nên hướng về phương Bắc bày hương án, đốt đủ 7 ngọc nến, bày đủ ngũ quả, chí tâm cung kính tụng kinh này. Lại dùng chu sa vẽ Tứ Thánh Linh phù dán lên 4 góc tường, khi ấy hết thảy xung sát liền được hóa giải, hết thảy tai ách tiêu tan, gia nghiệp an khang cát tường, nơi nào có tứ Thánh Linh phù nơi đó liền có Tứ Thánh cùng Thiên Binh quyến thuộc âm thầm gia trì bảo hộ. Kinh này chí diệu chí linh, kẻ có cầu tất ứng nghiệm, cầu an được an, cầu phước được phước.

Danh hiệu Tứ Thánh Chân Quân ứng linh phù:

Đệ nhất, Bắc Cực Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, diên tường địch ách, bảo ninh thân mệnh.

Đệ nhị, Bắc Cực Thiên Du Phó Nguyên Soái, diên tường địch ách, tư dục thân mệnh.

Đệ tam, Dực Thánh Trữ Khánh Bảo Đức Chân Quân, diên tường địch ách hột rì thân mệnh.

Đệ tứ, Bắc Cực Hựu Thánh Chân Vũ Đế Quân, diên tường địch ách, an hòa thân mệnh.

Thiên Tôn nói: tứ Thánh danh hiệu cùng kinh chú công đức rất lớn. Nếu gặp năm tai ách tháng hạn, nên hướng về phương Bắc đốt hương, tĩnh tâm, cung kính lễ niệm, thì hết thảy phiền muộn một thời liền tiêu tan.

Hoặc có kẻ thân nhiều bệnh tật, uốc thuốc gì cũng không khỏi, khi đó hướng về phương Bắc, tĩnh tâm, cung kính lễ niệm, tự nhiên bình phục.

Hoặc có năm chịu châu chấu làm hại, hạn úng tai ương, hướng về phương Bắc, tĩnh tâm, cung kính lễ niệm, thiên tai tự dẹp.

Hoặc có năm chịu nhiều tai ách không rõ nguyên nhân, hướng về phương Bắc, tĩnh tâm, cung kính lễ niệm, tự nhiên cát tường.

Hoặc có năm chịu tà tinh yêu quái gây hại tổn thương, hướng về phương Bắc, tĩnh tâm, cung kính lễ niệm, tự nhiên dẹp an.

Hoặc nhà cửa không yên, tài vật tiêu tán, hướng về phương Bắc, tĩnh tâm, cung kính lễ niệm, tự nhiên an khang.

Hoặc thân bị lao ngục, hình phạt khổ sở, hướng về phương Bắc, tĩnh tâm, cung kính lễ niệm, Tứ Thánh tự mang Thiên Tiên Binh mã âm thầm gia hộ.

Thiên Tôn lại nói: Kinh này là mật văn nơi ta, là Thượng Đế U Huyền chi điển, nếu vào ngày sinh nhật, những ngày trai lễ, phải trai giới, thanh tịnh thân tâm, rồi hoặc vì cha mẹ, hoặc vì huynh đệ, hoặc vì chính bản thân mình, hoặc vì người thân quyến thuộc, hoặc tự mình tụng niệm, hoặc mời hàng Pháp sư có đạo đức, hoặc 3 hoặc 5 hoặc 7 cứ thế tới 49 người tại thánh tượng tụng đọc kinh này liền có Linh Đồng Lực Sĩ, Thần Vương Mãnh Tướng, Bắc phương Binh Trời, tùy nguyện mà tới, tùy cầu mà ứng.

Khi đó, Thiên Tôn nói chú chung của Tứ Thánh:

Bắc phương hữu tướng, Thượng Đế linh tôn. Phi đầu trượng kiếm, chưởng quản tứ duy. Thiên thượng địa hạ, hàm sử văn tri.

Đao kiếm như vũ, khí trượng quang huy. Phùng ma tức sát, kiến thiện lệnh quy. Nhược ngộ hung tai, chí tâm tụng trì.

Phi qua trịch quả, thượng triệt Tử Vi. Thân mệnh chi cung, hữu ách tương tùy. Cấp nan vi cát, nhật nguyệt tịnh tề.

Kim thì tức niệm, đắc hoạch bi từ. Tam ngũ tương quân, bảo hộ ngô thân. Kim quang ải ải, phích lịnh oanh oanh.

Nghịch ngô giả tử, tị chi giả sinh. Nội ngoại gia quyến, đắc bảo thanh ninh. Thiên cương khôi tinh, tam thập vạn binh.

Độc long mãnh thú, cự hải kim tinh. Tham lang Cự môn, Lộc tồn Văn khúc. Vũ khúc Liêm Trinh, Tả phù Hữu bât. Trảm tà phá quân, chân quang tốc đáo, vạn quỷ tiềm hình. Cấp nhiếp cấp nhiếp, bất đắc cửu hình. Hợp môn xương cát, thăng nhập vô hình.

Cấp cấp như Thái Thượng Hỗn Nguyên Hoàng Đế luật lệnh.!

Nếu có kẻ dùng giấy vàng chu sa viết Tứ Thánh linh phù như trên, mang theo bên mình thì hết thảy đều được như nguyện, tai ách khó phạm, yêu tà lẩn tránh.

Lại nói: Bốn đại Nguyên Soái bảo hộ Thiên Đế Ngọc Điện, giám sát chung tam giới yêu tà, mỗi năm đều xuống nhân gian, xem xém thiện công của người, vì đó mà ban cho phước lộc, bảo hộ quốc gia, che trở quần mê, đoạn tuyệt ác căn, tăng thọ cùng phước.  Nếu có kẻ kính tín kinh này, trai giới thanh tịnh, như vậy lễ niệm, tụng được 1 biến cơ thể an khang, tụng 2 biến thần thanh khí tịnh, tụng 3 biến thân tâm hòa hợp, tụng 4 biến Thiên Binh bảo hộ, tụng 5 biến ma quỷ chẳng dám xâm phạm, tụng 6 biến thân chẳng còn họa hoạn, tụng 7 biến nhìn thấy chân quang, tụng 100 biến tam giới gia trì, tụng 1000 biến kiếp kiếp làm người đều được phước lộc dài lâu, tụng vạn biến chứng nhập Tiên vị, cùng đạo hợp chân. Kinh này hay trợ kẻ tu hành, là bậc thang trên đường Đạo lộ, trong thì bảo luyện kỳ chân, ngoài đoạn các ác nghiệp, tĩnh trung tĩnh, huyền lại huyền. Như vậy vô số vô lượng Chư Thiên Tiên chí Thánh nghe được diệu kinh này, hết thảy đều hân hoan vui mừng khó tả. Bạch Đế Thiên Quân tiến lên bái tạ Thiên Tôn tán tụng rằng:

Chí đạo tôn nguyên, bao dục chư thiên. Bảo ninh bản tĩnh, nãi Thánh nãi Tiên.

Bão hoàng hồi tử, xuất thanh nhập huyền. Thiên Tôn bi từ khai diễn chân thiên.

Diệu lý hi di, thượng Khôn hạ Càn. Phỉ điêu phỉ trác, phất đảng phất thiên.

Thể nhi dụng chi, thân đăng đại thiên. Nguyên cương vận hóa, bá vận cơ quyền.

Vô vi vô ngại, sử hồ trạm nhiên. Kim hoạch chân văn, thượng Thánh thân ngôn.

Nhược ngộ tri giả, hạo kiếp miên miên. Thọ linh hà viễn, phúc lộc trường miên.

Đắc xử thanh tĩnh, vĩnh xướng Đạo tiền.

Thiên Quân cùng chư Thiên Tiên nói: Chúng thần thệ nguyện lưu truyền kinh này, nếu có kẻ thành thâm cung kính tin tưởng phụng trì, liền được tai tiêu họa dứt, phước lộc ngày một thêm dày, luôn được Tiên Chân hộ trì, con đàn cháu đống, lại đời đời sinh ra gặp Thiên Tôn cùng được nghe chư Thánh giả diễn nói thánh pháp diệu đạo. Các thánh tiến lên bái tạ Thiên Tôi rồi lui.

 

*Chú Thích:

- Phần đầu Thiên Tôn nói thần chú của 4 vị Thánh thống lãnh Binh Trời ở phương bắc, gồm Thiên Bồng, Dực Thánh, Hắc Sát, Trấn vũ-“Chân Võ”. Thần chú có công năng tiêu trừ bệnh tật cùng phá tà trừ yêu quỷ.

- Phần sau tứ Thánh linh phù để an gia, hộ trạch tiêu tai. Viết 4 lá, mỗi lá 1 Danh hiệu tứ Thánh, dán 4 góc tường.

- Phần cuối dạy người dùng chu sa giấy vàng viết Tứ Thánh hộ thân chú. Phần linh phù hoặc chú hộ thân dùng tiếng Việt hoặc tiếng Trung viết đều được cả.

- Nếu dùng tiếng Trung viết, độc giả có thể tìm trong bản Tiếng Trung ở phần cuối.


Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2020
Bản sơ dịch
Bút danh: Đạo Xán.

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn