Thổ Địa Chân Kinh

Thứ sáu, 17/11/2023, 17:53 GMT+7

PHÚC THẦN CHÚ
Phụng thỉnh phúc thần chú 
Trời pháp vân thanh tịnh 
Tâm tổn hại không làm 
Cầu khẩn được bình an 
Người nào siêng tụng đọc 
Từng khắc tấu lên trời 
Kinh vàng này phúc đức 
Nếu tụng được cao thăng 
Gấp gấp thi hành ngay 

TỊNH TÂM THẦN CHÚ
Chí tâm quy mạng lễ 
Chăm chăm hôm sớm làm 
Chính tâm thành ý niệm 
Cao thinh cùng tụng đọc 
Tam tai bát nạn thảy tiêu trừ 
Thân Chính không tà không vọng sợ 
Sớm hôm tu hành, 
Ba canh tụng đọc 
Tâm hương từng trận ngát đường mây 

MINH KINH CHÚ
Một quyển kinh sáng này 
Giáng tạo không từ khó 
Người nào siêng tụng đọc 
Hay khỏi lửa đao binh 
Thần linh luôn cảm ứng 
Muôn kiếp thảy lìa thân 
Nếu vì cha mẹ tụng 
Cha mẹ hưởng thọ trường 
Nếu vì người chết tụng 
Người chết được cao thăng 
Ngày tụng năm ba biến 
Đêm niệm trăm ngàn tiếng 
Chư Thần thảy mừng vui 
Phúc thọ cho người lành 
Gấp gấp thi hành ngay. 

THÔNG THẦN CHÚ
Chí tâm quy mạng lễ 
Nương chủ tu nhân 
Từ bi cứu khổ 
Bát nạn tam tai 
Khá hay lánh trừ 
Nước lửa ôn dịch 
Cầu xin hộ trì 
Chân linh giáng hạ 
Mưa pháp thí khắp 
Chúng sinh siêng niệm 
Việc thiện gắng làm 
Thần quang soi sáng 
Chứa thiện thừa vui 
Xe lớn đài tâm 
Không riêng không lệch 
Chân nhân tầm đạo 
Rộng phát từ bi 
Đại hỉ đại xả 
Đại Thánh Đại từ 
Có tội liền cứu 
Có lỗi liền trừ 
Xá tội tiêu khiên 
Thức tỉnh si mê 
Phụng thỉnh chủ cứu 
Chân quân Đại địa 
Gấp gấp thi hành ngay. 

LỜI RĂN QUÝ BÁU CỦA CHÍNH THẦN ĐÀNG CHỦ PHÚC ĐỨC
Chí tâm quy mạng lễ 
Lúa thóc một phương 
Phúc Thần chăm họ 
Giữ lòng trung Chính 
Giúp nước hộ dân 
Thừa mệnh Thiên Tử 
Trấn giữ một phương 
Muôn dân chiêm ngưỡng 
Quan chức Công Tào 
Lòng son chấp chưởng 
Tấu lên trời cao 
Nghĩa suốt cửu thiên 
Thiện ác ứng rõ ràng 
Linh nghiệm khắp ba cõi 
Công tội xem xét công minh 
Củng cố thành trì 
Giữ yên xã tắc 
Tận trung tận hiếu 
Chí hiển chí linh 
Hộ nước giúp dân 
Đại hỷ Đại xả 
Phúc Đức Chính Thần 
Hoàng Ân phong tặng 
Thổ Cốc Tôn Thần 
Ngọc Đế sắc ban 
Chủ Đàn chấn cung 
Thổ Địa Minh Vương 
Phúc Đức Chính Thần 

PHÚC ĐỨC CHÍNH THẦN GIÁNG TẠO KINH
Kính tụng kinh Phúc Thần Đại Thừa 
Kinh văn một xem kỹ biết khắp 
Thức tỉnh ngu si hành quả thiện 
Tên ghi sách đỏ tiếng thơm truyền 
Kinh thừa giáng tạo nào nói phiếm 
Thích hợp như theo bệnh cho thuốc 
Sớm chuông, chiều trống ngày ngày vang 
Chúng dân chí thành tụng Kinh chương 
Một nén hương thơm thấu Trời cao 
Thấu Trời cao 
Phúc có chỗ về 
Cho không cùng 
Bảo huấn chân thật của Thần Thánh 
Tiếng thơm truyền mãi cùng Trời Đất 
Chúng dân phụng hành Thần ta vui 
Ô uế không thể lại vời họa 
Thiện ác vô môn người tự chiêu 
Thân Chính ý thành được lành tốt 
Thiên tôn Đạo nhân giáng tạo kinh 
Tu đức tăng nhân dựng Đạo tràng 
Giữ vững trai giới tụng Kinh chương 
Thành tâm kính Tiên công đức lớn 
Cửa nhà rạng rỡ thêm kiết tường 
Tay cầm não bạt khua leng keng 
Rượu thịt uống ăn Đạo tràng lập 
Tiên kinh ô uế đáng tiếc thay! 
Cầu Thần thọ phúc lại tai ương 
Phàm dân nghiêm túc nên cẩn thận 
Chớ để ô uế một quyển Kinh 
Lời Tiên ý Thánh sâu thăm thẳm 
Áo mũ chỉnh tề cao tiếng đọc 
Ta nay lâm phàm nói cùng ngươi 
Chớ nên giết hại để cầu Thần 
Nếu như thật tâm thành ý tụng 
Rau dưa quả phẩm thảy đều nên 
Nghèo khổ sang giàu đều do mạng 
Thủ thường an phận chớ cưỡng cầu 
Chưa từng xuống được giống mùa xuân 
Tay trắng núi hoang mong gặt hái 
Thiết trai diên ân cần cúng Tiên 
Trước điện tiền Như Lai khải giáo 
Thức tỉnh người ngu chốn thế gian 
Ai nấy siêng tu gieo ruộng phúc 
Thí xả mảy may ân cảm khắp 
Giọt nước thêm sông chứa thiện nhiều 
Không tin hãy xem Lương Vũ Đế 
Thí một nón quản cả núi sông 
Ngọc Đế bảo ta đến chốn này 
Thuyết một hội răn dè dân ngu 
Nói một thiên trở về nguồn cội 
Quần sinh dốc chí làm hiền lương 
Hiếu- Đễ- Trung- Tín là gốc nhân 
Lễ- Nghĩa- Liêm- Sỉ ấy cội người 
Tôn trọng Kinh điển cung kính tụng 
Thần Trời Tiên Pháp bốn biển rạng 
Kiếp mạt tuổi Trời nhiều 
Cho ta tạo Kinh chương 
Rộng truyền thiên hạ tụng 
Người tụng được bình an 
Tụng đọc được ngàn biến 
Già trẻ thảy an khang 
Tụng đọc được vạn biến 
Cháu con đều hưng vượng 
Tu hành phúc vô biên 
Lập được công đức lớn 
Kết duyên Tiên 
Độ thuyền Từ 
Cửu Huyền Thất Tổ tiếng thơm truyền 
Nếu vì người mất niệm 
Người mất được triêm ân 
Nếu vì người điếc niệm 
Người điếc lại được nghe 
Nếu vì người câm niệm 
Người câm thấm Thiên Ân 
Bao hàm muôn vật thành hỗn độn 
Cam Lộ kết thực ẩn bên trong 
Hết thảy hôn mê ta thức tỉnh 
Nhân quả thành toàn chốn Thiên Đường 
Phúc Thần tạo Văn Kinh 
Vui tặng chúng dân ngâm 
Kính tặng Phúc Thần tán 
Rộng cứu lũ phàm dân 
Ngọc Đế khiến ta tạo 
Lưu truyền văn cứu thế 
Phụng Ngọc chỉ truyền khắp thế gian 
Chớ khinh thường Kinh Phúc Thần ta 
Chức vụ tuy nhỏ phúc đức to 
Hay che chở suốt đời hưng vượng 
Từ khai Thiên lập Địa đến nay 
Chưa có Kinh ta truyền 
Mỗi một Kinh văn có người tụng 
Chính là truyền Kinh Phúc Thần ta 
Thương thay dân làng 
Thương thay dân làng 
Cày ruộng cuốc đất cầu Thần ta 
Một năm bốn mùa đều hiếu kính 
Kính ta hà tất giết sinh linh 
Hết thảy sinh linh đều có mạng 
Sao lại bắt giết cắt cổ kia 
Nghiêm trang chí thành cung kính dâng 
Muông sinh bày ra trước 
Đầu gà đối mặt Phúc Thần ta 
Mỏ gà kêu vang đòi siêu thăng 
Hai chân quỳ bày nơi bốn góc 
Máu huyết vương khắp cổ tim chân 
Rút ruột ra bó buộc khắp thân 
Trang nghiêm chân thật kính Phúc Thần 
Trang nghiêm thành ý đến nương tựa 
Lại chuốc lấy tội nào phải nhỏ 
Chỉ biết vị thịt thỏa miệng bụng 
Không biết súc sinh nhân ấy đến 
Cầm dao cướp lấy mạng sống kia 
Lóc thịt ăn thây bỏ xương lông 
Các ngươi ăn thịt Thần ta chịu 
Đừng nghĩ tạo phúc thân ngươi tội 
Lời thật Phúc Thần nói cùng ngươi 
Mau mau tỉnh ngộ sửa nhân trước 
Nhân trước nếu ngươi không hối sửa 
Oan oan tương báo lúc nào dừng 
Lục súc tứ sinh đều có mạng 
Nhớ kỹ buông đao liền khỏi tội 
Nếu bất cẩn giết hại muông sinh 
Dương gian một khi bỏ thân người 
Phúc Thần ta nói ngươi không tin 
Hãy xem kinh Nhân Quả Báo Ứng 
Tứ sinh lục súc từ đâu có 
Đều kẻ đời trước tạo ác nhân 
Nhân xấu ác nếu không tỉnh ngộ 
Đọa vào súc sinh trả nợ người 
Nếu là chúng sinh như ta thương 
Buông đao bỏ giết khỏi tội hình 
Đốt hương phụng thỉnh ta linh ứng 
Sao nỡ giết hại mạng chúng sinh 
Muông sinh nếu ngươi không giết hại 
Tồn tâm ấy là người nhân đức 
Các con theo lời ta 
Chắc chắn trăm việc thịnh 
Cày ruộng tụng Kinh ta 
Giàu có ngàn kho thóc 
Học trò tụng Kinh ta 
Quan lộc tất cao thăng 
Thợ thuyền tụng Kinh ta 
Tiền bạc vào không dứt 
Lấy vợ mua ruộng đất 
Mừng vui sinh con quý 
Khách buôn mang Kinh ta 
Ngày bán được ngàn vàng 
Hành nhân mang Kinh ta 
Vạn nẻo đường bình an 
Mưu sinh mang Kinh ta 
Muôn sự thảy đều thành 
Không vợ tụng Kinh ta 
Lấy được người hiền đẹp 
Nữ nhân tụng Kinh ta 
Gặp người lang quân tốt 
Song trúc cành cành tươi 
Triều ca năm con chiếm bảng vàng 
Mỗi ngay sớm mai niệm năm biến 
Thù thắng hơn vạn Kinh 
Một đời khỏi nạn tai 
Bốn mùa được hưng vượng 
Người có tâm thành kính 
Cẩn thận chớ giết hại 
Mùa Xuân tụng Kinh ta 
Phúc Đức chứng minh cho 
Rau dưa thành kính dâng 
Thanh khiết là chân thật 
Mùa Hạ tụng Kinh ta 
Phúc Đức chứng minh cho 
Quả phẩm hương vàng lạy 
Tiêu tai cảnh vận mới 
Mùa Thu tụng Kinh ta 
Phúc Đức chứng minh cho 
Quả phẩm đến cầu giúp 
Sao không được Thần thông 
Mùa Đông tụng Kinh ta 
Phúc Đức chứng minh cho 
Thường chứa nhiều rau sạch 
Chớ bày việc sát sinh 
Mạng sáu đường bốn loài 
Luân hồi thọ khổ đau 
Ta khuyên người thế gian 
Giới sát thêm phóng sinh 
Từ Kinh vàng của ta 
Thần quản lương Phúc Đức 
Trong cửa Tam Bảo phúc khéo tu 
Một lời hỷ xả muôn lời tính 
Kho bền chặt gởi vào cho bạn 
Đời đời kiếp kiếp Phúc không cùng 
Vì người làm thiện nên tích đức 
Gia môn tự nhiên đắc công khanh 
Nhân gì đêm nay đến loan điện 
Khai ân tạo Kinh này 
Khuyên người truyền Kinh giới 
Thức tỉnh thoát mê tân 
Công tròn siêu pháp giới 
Địa ngục mãi lìa thân 
Gió bão mang Kinh ta 
Phong ba liền lặng yên 
Ngũ ôn mang Kinh ta 
Độc hại chẳng đến thân 
Ngũ dịch mang Kinh ta 
Nạn khổ trọn chẳng lo 
Đức lớn kính Vua ta 
Thần quản lương công chính 
Cửa nhà thờ Kinh ta 
Mừng thọ chúc tuổi cao 
Gia xứ tụng Kinh ta 
Học hành thi cử tốt 
Trong nhà có Kinh ta 
Nông dân lúa ngàn kho 
Nhà nào niệm Kinh ta 
Việc làm trăm nghề khéo 
Môn hộ đọc Kinh ta 
Buôn bán kho báu tràn 
Người nào siêng tụng niệm 
Tai ương mãi lìa thân 
Cầu phúc sao in tặng 
Mau mau đổi đường đi 
Hoặc thêm phúc cùng thọ 
Hoặc che chở cháu con 
Cầu phúc như biển Đông 
Cầu thọ tợ tùng sinh 
Cầu tài thêm lợi ích 
Cầu con quý song song 
Người nào tuân giới ta 
Tên họ thấu Trời cao 
Gắng làm lành được thưởng 
Trùng trùng chuyện mừng vui 
Nương Vua tạo Kinh vàng 
Kinh vàng là Kinh vàng 
Mệnh Vua xuống phàm trần 
Mở điện cứu kiếp nạn 
Cứu giúp người thiện tâm 
Người lành như vui thích 
Tạo tội ác vào thân 
Có người tụng Kinh này 
Mỗi mỗi được bình yên 
Thành tâm làm việc thiện 
Tụng đọc vui Thần ta 
Cảm động Trời xanh báo 
Hay xa lánh Địa ngục 
Ngọc Đế ban chỉ dụ 
Theo đó cứu lương dân 
Nam nữ dương gian nhiều quả thiện 
Chăm niệm thấu Thiên Đình 
Một nén hương thơm đều khá tụng 
Nếu tụng được an thân 
Có người tụng Kinh này 
Đời đời kiếp kiếp nhãn quang sáng 
Không người tụng Kinh này 
Kiếp mạt đã kề thân 
Nước lửa đao binh khó vượt qua 
Thần ta phán ngươi khổ thân phàm 
Thân phàm tu được chuyển thân người 
Tu trở về Thiên giới 
Pháp lực vô biên tạo Kinh này 
Chuyên tâm thường tụng Kinh điển ta 
Cực lạc nơi Thiên Đình 
Trước Tiên tỏ bày nguyện ba sinh 
Cõi thế khó tường tâm thiện ác 
Ngộ rồi Tiên Pháp lẽ vô sinh 
Hiếu đức làm nền gốc chí thành 
Tôn giáo dạy người tu quả thiện 
Âm dương họa phúc tự nghiêm minh 
Muôn ác đâu chẳng do tham khởi 
Ác tạo rồi sao khỏi lụy thân

ẤN TỐNG KINH TIÊN LỢI ÍCH LỚN
Hạnh in kinh công đức thù thắng 
Nguyện Kinh vàng này truyền bá rộng 
Mong sao chúng sinh thảy vâng làm 
Tiêu tai tiêu nghiệp thêm của cải 

HỒI HƯỚNG
Phúc Đức Chính Thần khuyên chúng dân 
Từ bi giáo hóa cứu phàm trần 
Tiêu tai tiêu nạn đời an lạc 
Thêm phúc thêm thọ Phúc Đức vương

Nguồn: Đạo sĩ Nguyễn Tông Nhuệ

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn
suncity oxbet bk8 s666 11bet zbet lode88 12bet nbet hb88 kubet77 fcb8 k8 mig8 top88 sbobet vnloto onebox63 vwin bet69 zowin win2888 sun hotlive bet168 ibet888 33win bong99 kubet w88 bong88 m88 vn88 xoso66 vobo88 binh88 jdb666 corona888 kimlong90 hb88g pua88 dd7 8xbet