Đạo giáo thường thức - Thăng biểu thượng sớ và chư chân thiên cung

Thứ năm, 15/02/2024, 15:52 GMT+7

Trong khoa nghi pháp đàn của  Đạo giáo, tuyên diễn đạo pháp, bày tỏ ước nguyện, đều phải thăng biểu thượng sớ. Nếu như ai đó đã từng tham gia 1 pháp hội, 1 giờ kinh có tuyên sớ hay là xem video các Cao Công hành khoa trên Internet thì sẽ thấy có 1 ống giấy vàng, dạng hình hộp chữ nhật. Ấy chính là vỏ bao của sớ, tên chính thức gọi là Biểu Đồng 表筒" chúng ta thường gọi là " Hòm Sớ".

Nguồn: Nguyễn Sùng Chân Đạo trưởng

Hòm sớ thiết kế vuông vắn, trên dưới, xung quanh là tròn 6 mặt biểu đạt cho 6 phương tứ duy thượng hạ - Thiên Địa Đông Tây Nam Bắc. Khi hóa biểu, lửa cháy bốc lên trời, sớ văn ở trong hóa khói mà kính đạt Cửu Thiên. Chúng tôi mê tín mà hay nói rằng :
"Sớ cháy phải phùng lửa lên, nổ bùm bùm thì là Tào Quan mới nhận sớ, thiêng phải biết".  Vậy  "Thăng biểu thượng sớ " chính là các đạo trưởng dựa vào nội tu ngoại luyện đem lý do hành khoa tế Thánh, chuyện tín chúng cầu khẩn bẩm báo cho các vị thần minh có liên quan, mà Biểu Đồng hòm sớ giống như là túi công văn, sớ văn kia cũng chính là nội dung công văn trình cáo. 

Sớ văn nội dung yêu cầu nghiêm cẩn, thánh hiệu cung phủ không thể sai lầm, luật viết: "Chương từ chi thể, phác nhi bất hoa, thật nhi bất ngụy, trực nhi bất khúc, biện nhi bất phồn, nhược nhi bất uế, thanh nhi bất trọc, chính nhi bất tà, giản yếu nhi thâu thành, tắc khả dĩ cảm thiên địa, động quỷ thần, kính thượng thiên tào, báo ứng lập chí  "

Người viết cần phải hiểu kinh điển khoa nghi, biết được cách thức của sớ biểu, lên dòng xuống dòng ; chỗ cao chỗ thấp, chữ to chữ nhỏ ; mực đỏ chu phê... , cung kính trang nghiêm chớ mà sinh lòng báng bổ. Mà bây giờ, rất nhiều người cung khuyết không rõ, thánh hiệu không hay, thần chức không tường.

Hôm nay chia sẻ chư chân thánh hiệu cùng cung khuyết cho mọi người tham khảo.
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+) Tam thanh :
- Ngọc thanh thánh cảnh nguyên thủy thiên tôn  ngọc kỉ hạ  thanh vi thiên cung
- Thượng thanh chân cảnh linh bảo thiên tôn  ngọc kỉ hạ  vũ dư thiên cung
- Thái thanh tiên cảnh đạo đức thiên tôn  ngọc kỉ hạ  đại xích thiên cung (Hỗn nguyên tiên thiên đạo tổ thái thượng lão quân đạo đức thiên tôn ngọc kỉ hạ thái thanh thái cực cung)
- Tam thanh tổng hiệu tổng cung :
Hư vô tự nhiên đại la tam thanh tam cảnh tam bảo thiên tôn ngọc kỉ hạ tam bảo cảnh dương cung 
三清
玉清圣境元始天尊  玉几下  清微天宫
上清真境灵宝天尊  玉几下  禹余天宫
太清仙境道德天尊  玉几下  大赤天宫
混元先天道祖太上老君道德天尊  玉几下  太清太极宫
三清总号:
虚无自然大罗三清三境三宝天尊  玉几下  三宝景阳宫  

+) Ngọc hoàng :
Hạo thiên kim khuyết chí tôn ngọc hoàng thượng đế ngự bệ hạ hạo thiên thông minh cung , thái vi ngọc thanh cung
玉皇
昊天金阙至尊玉皇上帝  御陛下  昊天通明宫  太微玉清宫

+) Thiên hoàng :
- Bách linh chi tông thiên hoàng đại đế ngự bệ hạ câu trần thượng cung
-Vạn lôi chi chủ thiên hoàng đại đế ngự bệ hạ câu trần thượng cung
Thiên hoàng từ phụ thiên tôn ngự bệ hạ câu trần thượng cung
天皇
百灵之宗天皇大帝  御陛下  勾陈上宫
万雷之主天皇大帝  御陛下  勾陈上宫
天皇慈父天尊  御陛下  勾陈上宫

+) Tử vi :
-Vạn linh chi chủ tử vi đại đế ngọc kỉ hạ tinh hán thiên cung
-Vạn tinh chi chủ tử vi đại đế ngọc bệ hạ tinh hán thiên cung
-Tử vi nguyên hoàng thiên tôn ngọc kỉ hạ tinh hán thiên cung
紫微
万灵之主紫微大帝  玉几下  星汉天宫
万星之主紫微大帝  玉陛下  星汉天宫
紫微元皇天尊  玉几下  星汉天宫

+) Hậu thổ
-Vạn linh chi chủ hậu thổ hoàng đế chi quỳnh khuyết hạ cửu hoa ngọc khuyết
-Hậu thổ chưởng kiếp thiên tôn quỳnh khuyết hạ cửu hoa ngọc khuyết
后土
万灵之主后土皇帝祗  琼阙下  九华玉阙
后土掌劫天尊  琼阙下  九华玉阙
 

+) Nam cực
-Nam cực trường sinh đại đế thống thiên nguyên thánh thiên tôn ngự bệ hạ kim khuyết cao thượng thần tiêu phủ
-Ngọc thanh chân vương nam cực trường sinh đại đế ngự bệ hạ nam cực trường sinh cung ,nam cực thọ lão cung
-Tổ sư nam cực pháp chủ đại hiến thần chấp linh phúc chân quân đan thiên thượng đế pháp mạc hạ nam cực thiên du phủ
-( thanh dụng ):
Ngọc thanh chân vương nam cực trường sinh đại đế thống thiên nguyên thánh thiên tôn ngự bệ hạ ngưng thần hoán chiếu cung
-( u dụng ):
Tổ sư nam xương thái phụ luyện phẩm cao chân nam cực chu lăng độ mệnh thiên tôn ngọc khuyết hạ nam cực chu lăng cung
南极
南极长生大帝统天元圣天尊  御陛下  金阙高上  神霄府
玉清真王南极长生大帝  御陛下  南极长生宫  南极寿老宫
祖师南极法主大献神执灵福真君丹天上帝  法幕下  南极天猷府
(清用):
玉清真王南极长生大帝统天元圣天尊  御陛下  凝神焕照宫
(幽用):
祖师南昌太父炼品高真南极朱陵度命天尊  玉阙下  南极朱陵宫

+) Tứ ngự tổng hiệu :
Đại la ngọc kinh kim khuyết tứ ngự tứ hoàng thượng đế ngự bệ hạ tứ ngự cung, tứ ngự đế cung ,kim khuyết tứ ngự cung
四御总号
大罗玉京金阙四御四皇上帝  御陛下  四御宫  四御帝宫  金阙四御宫

+) Lục ngự
Đại la ngọc kinh kim khuyết lục ngự lục hoàng thượng đế ngọc bệ hạ lục ngự đế khuyết
六御
大罗玉京金阙六御六皇上帝  玉陛下  六御帝阙

+) Thất bảo
Hư vô tự nhiên chí chân diệu đạo vô thượng nguyên tôn đại la thất bảo thượng đế bệ hạ đại la thất bảo cung ,thất bảo liêu dương cung
七宝
虚无自然至真妙道无上元尊大罗七宝上帝  陛下  大罗七宝宫  七宝寥阳宫

+) Cửu thanh
Hư vô tự nhiên chí chân diệu đạo vô thượng nguyên tôn đại la cửu thanh thượng đế bệ hạ cửu thanh ngọc hư cung
九清
虚无自然至真妙道无上元尊大罗九清上帝  陛下  九清玉虚宫

+) Chư thần tổng hiệu:
Thiên địa tam giới thập phương vạn linh chân tể thần quang phổ chiếu thiên tôn vị tiền tam giới tổng thánh cung
诸神总号:天地三界十方万灵真宰神光普照天尊  位前  三界总圣宫

+) Tam hoàng
-Thiên địa nhân giáp tam hoàng thượng đế ngự bệ hạ tam hoàng đế khuyết
-Khai minh tổ kiếp thiên tôn ngự bệ hạ thiên địa bát giáp cung tử hội thiên cung
三皇
天地人甲三皇上帝  御陛下  三皇帝阙
开明祖劫天尊  御陛下  天地八甲宫  子会天宫
+) Ngũ lão
-Đông phương thanh linh thủy lão thương đế cửu khí thiên quân khuyết hạ thanh linh thủy lão cung
-Nam phương đan linh chân lão xích đế tam khí thiên quân khuyết hạ đan linh chân lão cung
-Tây phương hạo linh hoàng lão bạch đế thất khí thiên quân khuyết hạ hạo linh hoàng lão cung
-Bắc phương ngũ linh huyền lão hắc đế ngũ khí thiên quân khuyết hạ ngũ linh huyền lão cung
-Trung ương nguyên linh nguyên lão hoàng đế nhất khí thiên quân khuyết hạ hoàng linh nguyên lão quân
-Ngũ lão tổng hiệu :
Thiên địa thủy tổ ngũ lão thượng đế khuyết hạ ngũ lão đế khuyết nguyên ứng thái hoàng phủ
-Ngũ linh
Ngũ linh ngũ lão ngũ cực thần tiên tổng tư phục nhân phạn khí thiên quân khuyết hạ ngũ linh phạn độ cung
五老
东方青灵始老苍帝九炁天君  阙下  青灵始老宫
南方丹灵真老赤帝三炁天君  阙下  丹灵真老宫
西方皓灵皇老白帝七炁天君  阙下  皓灵皇老宫
北方五灵玄老黑帝五炁天君  阙下  五灵玄老宫
中央元灵元老黄帝一炁天君  阙下  黄灵元老君
五老总号:
天地始祖五老上帝     阙下    五老帝阙   元应太皇府
五灵
五灵五老五极神仙总司伏人梵炁天君  阙下  五灵梵度宫
+) Đẩu phụ
Đấu phụ long hán tổ kiếp quốc ngự quốc vương thiên tôn đại phạm thiên cung
斗父
斗父龙汉祖劫国御国王天尊  大梵天宫
+) Đẩu mẫu
-Thánh đức cự quang thiên hậu ma lợi phác thiên đại thánh tiên thiên đẩu mẫu nguyên quân giải tọa hạ đại phạm thiên cung
-Trung thiên phạm khí tử quang kim mẫu thánh đức cự quang thiên hậu viên minh đẩu mẫu nguyên quân giải tọa hạ nhất khí phạm thiên cung
斗姆
圣德巨光天后摩利攴天大圣先天斗姥元君  獬座下  大梵天宫
中天梵炁紫光金母圣德巨光天后圆明斗姥元君  獬座下  一炁梵天宫
 

+) Cửu hoàng 
-Thiên anh: ( tý sinh bản mệnh )
Bắc đẩu đệ nhất dương minh tham lang thái tinh quân viên hạ thiên nguyên cung ,thái thượng cung
-Thiên nhậm: ( sửu hợi bản mệnh )
Bắc đẩu đệ nhị âm tinh cự môn nguyên tinh quân viên hạ địa nguyên cung, trung nguyên cung
-Thiên trụ: ( dần tuất bản mệnh )
Bắc đẩu đệ tam chân nhân lộc tồn trinh tinh quân viên hạ nhật nguyên cung, chân nguyên cung
-Thiên tâm: ( mão dậu bản mệnh )
Bắc đẩu đệ tứ huyền minh văn khúc nữu tinh quân viên hạ nguyệt nguyên cung ,nữu u cung
-Thiên cầm: ( thần thân bản mệnh )
Bắc đẩu đệ ngũ đan huyền liêm trinh cương tinh quân viên hạ giang nguyên cung, cương thần cung
-Thiên phụ: ( tị vị bản mệnh )
Bắc đẩu đệ lục bắc cực võ khúc kỷ tinh quân viên hạ hà nguyên cung ,cảnh dương cung
-Thiên trùng: ( ngọ sinh bản mệnh )
Bắc đẩu đệ thất thiên quan phá quân quan tinh quân viên hạ hải nguyên cung ,quan hội cung
-Thiên nhuế:
Bắc đấu đệ bát động minh ngoại phụ tinh quân viên hạ đế tọa cung ,đế độ cung
-Thiên bồng:
Bắc đẩu đệ cửu ẩn quang nội bật tinh quân viên hạ thượng tôn cung
-Cửu hoàng tổng hào:
Trung thiên đại thánh bắc đẩu cửu hoàng cửu chân diên sinh giải ách thượng đạo tinh quân ngọc viên hạ bắc đẩu cửu hoàng cung
九皇
天英:(子生本命)
北斗第一阳明贪狼太星君  垣下  天元宫  太上宫
天任:(丑亥本命)
北斗第二阴精巨门元星君  垣下  地元宫  中元宫
天柱:(寅戌本命)
北斗第三真人禄存贞星君  垣下  日元宫  真元宫
天心:(卯酉本命 )
北斗第四玄冥文曲纽星君  垣下  月元宫  纽幽宫
天禽:(辰申本命 )
北斗第五丹玄廉贞罡星君  垣下  江元宫  纲神宫
天辅:(巳未本命)
北斗第六北极武曲纪星君  垣下  河元宫  景阳宫
天冲:(午生本命)
北斗第七天关破军关星君  垣下  海元宫  关会宫
天芮:
北斗第八洞明外辅星君  垣下  帝座宫  帝度宫
天蓬:
北斗第九隐光内弼星君  垣下  上尊宫
九皇总号:
中天大圣北斗九皇九真延生解厄上道星君  玉垣下  北斗九皇宫

+) Thất tinh:
Trung thiên đại thánh bắc đẩu thất nguyên diên sinh tinh quân viên hạ bắc đẩu toàn cơ cung
七星:
中天大圣北斗七元延生星君  垣下  北斗旋玑宫

+) Ngũ đẩu
Ngũ phương ngũ tú ngũ đẩu tinh quân viên hạ ngũ cực tinh cung
五斗
五方五宿五斗星君  垣下  五极星宫

+) Ngũ tinh
Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ trấn tinh quân ngũ hành ứng vận thiên tôn tinh viên hạ tạo hóa lợi sinh cung
五星
金木水火土五镇星君五行应运天尊  星垣下  造化利生宫

+) Thái dương
-Nhật cung úc nghi đế quân từ huy chu nhật thiên tôn viên hạ úc nghi phù tang cung
-Nhật cung thái dương úc nghi đế quân uy quang bố đức như lai từ huy chu nhật thiên tôn viên hạ úc nghi cung , phù tang cung
太阳
日宫郁仪帝君慈辉朱日天尊  垣下  郁仪扶桑宫
日宫太阳郁仪帝君威光布德如来慈辉朱日天尊  垣下  郁仪宫  扶桑宫

+) Thái âm
-Nguyệt phủ kết lấn hoàng quân diệu quả tố nguyệt thiên tôn viên hạ tố diệu thiên cung
-Nguyệt phủ thái âm kết lấn hoàng hậu nguyên quân bảo quang u chiếu như lai diệu quả tố nguyệt thiên tôn viên hạ kết lấn cung , quảng hàn cung
太阴
月府结遴皇君妙果素月天尊  垣下  素曜天宫
月府太阴结遴皇后元君宝光幽照如来妙果素月天尊垣下  结遴宫  广寒宫

+) Tam tinh
Tử vi long đức phúc lộc thọ tam tinh chân quân hoành đức quảng ứng thiên tôn tinh viên hạ thiên đức phúc mạc cung
三星
紫微龙德福禄寿三星真君宏德广应天尊  星垣下  天德福幕宫

+) Khôi tinh
-Văn hành đại đế nam cực đẩu khẩu khôi thần tinh quân quảng bá đế giáo thiên tôn tinh viên hạ khuê quang bảo vận phủ
-Cửu thiên tuyên hóa phù văn khải vận khôi đẩu tinh quân viên hạ bảo vận phủ
魁星
文衡大帝南极斗口魁神星君广播帝教天尊  星垣下  奎光保运府
九天宣化扶文启运魁斗星君  垣下  保运府

+) Sinh thần
Cửu thiên tự nhiên sinh thần thượng đế khuyết hạ cửu thiên sinh thần ngọc kinh cung
生神
九天自然生神上帝  阙下  九天生神玉京宫

+) Vô lượng
Tam thập nhị thiên thượng đế độ nhân vô lượng thiên tôn ngự bệ hạ vô lượng thái hoa cung , vô lượng độ nhân cung , độ nhân vô lượng cung
无量
三十二天上帝度人无量天尊  御陛下 无量太华宫  无量度人宫  度人无量宫

+) Tứ cực
Kim khuyết đô đường chủ tể thiên bồng thiên du dực thánh hựu thánh tứ chân quân pháp bệ hạ kim khuyết đô đường viện
四极
金阙都堂主宰天蓬天猷翌圣佑圣四真君  法陛下  金阙都堂院

+) Chân võ
-Ngọc hư sư tướng huyền thiên thượng đế kim khuyết hóa thân đãng ma thiên tôn ngự bệ hạ bắc cực chân võ cung ( thiên ất chân khánh cung )
-Huyền thiên thượng đế kim khuyết hóa thân đãng ma thiên tôn kim khuyết hạ kim khuyết đô đường viện
真武
玉虚师相玄天上帝金阙化身荡魔天尊  御陛下  北极真武宫(天乙真庆宫)
玄天上帝金阙化身荡魔天尊  金阙下  金阙都堂院

+) Thiên chân hoàng nhân
-Giáo kinh chủ tể đại tiên thiên hoàng chân nhân pháp mạc hạ họa nhất thiên cung
-Giáo kinh chủ tể tự nhiên đại tiên thiên chân hoàng nhân pháp mạc hạ họa nhất thiên cung
天真皇人
校经主宰大仙天皇真人  法幕下  画一天宫
校经主宰自然大仙天真皇人  法幕下  画一天宫

+) Quảng thành
Thái huyền nguyên phụ quảng thành thiên sư kim đình tự sự tán hóa tổ sư chân quân pháp lục thường trung thiên tôn pháp mạc hạ thanh thành động thiên cung
广成
太玄元父广成天师金亭序事赞化祖师真君法箓常中天尊  法幕下  青城洞天宫

+) Mộc công
Đông hoa mộc công thanh đồng đạo quân khuyết hạ đông cực tử phủ
木公
东华木公青童道君   阙下  东极紫府

+) Kim mẫu
Tây cực kim mẫu hoành từ đại diệu nguyên quân quỳnh khuyết hạ tây linh vô thượng cung , ba nghi thiên cung
金母
西极金母宏慈大妙元君  琼阙下  西灵无上宫  波仪天

+) Tam nguyên
-Thượng nguyên nhất phẩm tứ phúc thiên quan tử vi đại đế thánh tiền thượng nguyên đàm ân phủ
-Trung nguyên nhị phẩm xá tội địa quan thanh hư đại đế thánh tiền trung nguyên đàm hựu phủ
-Hạ nguyên tam phẩm giải ách thủy quan đỗng âm đại đế thánh tiền hạ nguyên đô hội phủ

+) Tam quan tổng hào:
Ngọc chân thiên địa thủy phủ tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế khuyết hạ tam nguyên diệu vĩ cung , tam nguyên tổng thánh cung , tam nguyên đô hội phủ .
三元
上元一品赐福天官紫微大帝  圣前  上元覃恩府
中元二品赦罪地官清虚大帝  圣前  中元覃宥府
下元三品解厄水官洞阴大帝  圣前  下元都会府
三官总号:
玉真天地水府三元三品三官大帝  阙下三元妙纬宫  三元总圣宫  三元都会府

+) Thiên quan:
Thượng nguyên cửu khí tứ phúc thiên quan diệu linh nguyên dương đại đế tử vi đế quân tổng chân ứng hiện thiên tôn bảo khuyết hạ thượng nguyên đàm ân phủ

+) Địa quan:
Trung nguyên thất khí xá tội địa quan đỗng linh thanh hư đại đế thanh đế quân bình đẳng ứng thiện thiên tôn bảo khuyết hạ trung nguyên đàm hựu phủ

+) Thủy quan:
Hạ nguyên ngũ khí giải ách thủy quan kim linh đỗng âm đại đế dương cốc đế quân pháp lưu viễn hiệp thiên tôn bảo khuyết hạ hạ nguyên thông tế cung

+) Hỏa quan:
-Xích nguyên thượng phẩm tam khí hỏa quan viêm đế chân quân đỗng dương đại đế nam đan ký thọ thiên tôn bảo khuyết hạ huỳnh hoặc cung
-Càn nguyên tứ phẩm khảo hiệu hỏa quan đỗng dương đại đế thánh tiền huỳnh hoặc cung
天官:
上元九气赐福天官曜灵元阳大帝紫微帝君总真应见天尊  宝阙下  上元覃恩府
地官:
中元七气赦罪地官洞灵青虚大帝青帝君平等应善天尊  宝阙下  中元覃宥府
水官:
下元五气解厄水官金灵洞大帝旸谷帝君法流远洽天尊  宝阙下  下元通济宫
火官:
赤元上品三气火官炎帝真君洞阳大帝南丹纪寿天尊  宝阙下  荧惑宫
干元四品考校火官洞阳大帝  圣前  荧惑宫

+) Tam nguyên chư ti
- Tam nguyên tổng cục khảo hiệu bách nhị thập tào đại quyền chân tể các thánh tiền tam nguyên tào cục
- Tam nguyên thống ngự đường cát chu tam đại tướng quân huy hạ tam nguyên soái phủ
- Tam nguyên tổng lục tam bách lục thập ứng cảm thiên tôn các thánh tiền tam nguyên tổng lục viện
- Tam nguyên khảo giác nữ thanh chân nhân thánh tiền nữ thanh thiên luật phủ
- Truyền thành đạt khổn thiên tôn trung ương mậu dĩ cung trung hoàng cửu lũy cung
- Hoành nhân tế khổ thiên tôn diệu tế cung
- Kim luân như ý thiên tôn kim luân diệu ý cung
- Đương kim hoàng đế vạn thọ thiên tôn huyền đô vạn thọ cung
三元诸司
三元总局考校百二十曹大权真宰  各圣前  三元曹局
三元统御唐葛周三大将军  麾下  三元帅府
三元总箓三百六十应感天尊  各圣前  三元总箓院
三元考较女青真人  圣前   女青天律府
传诚达悃天尊  中央戊已宫  中黄九垒宫
宏仁济苦天尊  妙济宫   
金轮如意天尊  金轮妙意宫
当今皇帝万寿天尊  玄都万寿宫

+) Lôi tổ
-Cao thượng thần tiêu cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn thần tiêu quang minh đại đế pháp bệ hạ cửu thiên ứng nguyên phủ
-Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn lân tọa hạ cửu thiên ứng nguyên phủ
雷祖
高上神霄九天应元雷声普化天尊神霄光明大帝  法陛下  九天应元府
九天应元雷声普化天尊  麟座下  九天应元府

+) Lôi bộ tứ quân
- Đặng thiên quân: Nguyên thủy tổ kiếp diễm hỏa luật lệnh nguyên soái thái ất lôi thần chân quân pháp mạc hạ lôi tổ luật lệnh phủ
- Vi thiên quân: Tổ sư ngọc văn chủ tể tổng giám thiên kính đại thần nhân xiển thanh quảng kiếp thiên tôn pháp mạc hạ thiên trượng quảng pháp viện
- Trương thiên quân: Ngọc phủ phi đề tật thần vương lôi thanh ứng hóa chân quân dương cốc thanh hoa phủ
- Đào thiên quân: Cửu tiêu chưởng pháp khuông chủ lệnh nguyên soái lôi thanh ứng hóa chân quân long hổ thiên y viện
雷部四君
邓天君:元始祖劫焱火律令元帅太乙雷神真君  法幕下  雷祖律令府
韦天君:祖师玉文主宰总监天径大神人阐清广劫天尊  法幕下  天丈广法院
张天君:玉府飞提疾神王雷声应化真君  旸谷青华府
陶天君:九霄掌法匡主令元帅雷声应化真君  龙虎天医院

+) Vương thiên quân
Tiên thiên nhất khí uy linh hiển hóa thiên tôn huy hạ đô thiên khoát lạc phủ
王天君 :先天一炁威灵显化天尊  麾下  都天豁落府

+) Mã thiên quân
Chính nhất giám kinh linh quan mã thiên quân huy hạ lục thiên hỏa phủ
马天君 :正一监经灵官马天君  麾下  六天火府

+) Triệu nguyên soái
Kim luân như ý triệu đại nguyên soái vạn loại khắc thành thiên tôn huy hạ thần tiêu ngọc phủ
赵元帅 :金轮如意赵大元帅万类克成天尊  麾下  神霄玉府

+) Ôn thiên quân
Địa chi thái bảo thiết giáp phi hùng thượng tướng dực linh chiêu võ ôn thiên quân huy hạ quang thiên quỳnh hoa phủ
温天君 :地祗太保铁甲飞雄上将翊灵昭武温天君  麾下  光天琼华府

+) Tứ linh quan
Huyền đế ngự tiền hộ vệ tam cảnh tứ linh tứ thánh vương mã triệu ôn tứ đại nguyên soái huy hạ đan thiên phong hỏa viện
四灵官
玄帝御前护卫三境四灵四圣王马赵温四大元帅  麾下  丹天风火院

+) Trung cực mã triệu ôn nhạc
Tổ sư trung cực nhân thiên thánh chủ quảng tế cao chân khai nguyên phổ hóa cứu khổ thiên tôn ngự tiền trung cực thái huyền cung
中极马赵温岳
祖师中极人天圣主广济高真开元普化救苦天尊  御前  中极太玄宫

+) Cửu thiên Lôi tổ
Cao thượng ngọc tiêu cửu thiên lôi tổ đại đế trừ tai lợi vật thiên tôn pháp bệ hạ vũ cực lôi đình cung
九天雷祖
高上玉霄九天雷祖大帝除灾利物天尊  法陛下  禹极雷霆宫

+)Cứu khổ
-Thái ất cứu khổ thiên tôn thanh huyền cửu dương thượng đế sư tọa hạ đông cực diệu nghiêm cung
-Cao thượng bích tiêu đông cực thanh hoa đại đế thái ất thiên tôn ngự tiền cao thượng bích tiêu phủ
救苦
太乙救苦天尊青玄九阳上帝  狮座下  东极妙严宫   
高上碧霄东极青华大帝太乙天尊  御前  高上碧霄府

+)Trương Thiên Sư: Tổ sư tam thiên phù giáo phụ huyền thể đạo đại pháp thiên sư lôi đình đô tỉnh thái huyền thượng tướng đô thiên đại pháp chủ chính nhất xung huyền thần hóa tĩnh ứng hiển hựu chân quân pháp mạc hạ thiên cơ phủ
张天师
三天扶教辅玄体道大法天师雷霆都省泰玄上相都天大法主正一冲玄神化静应显佑真君  法幕下  天机府

+)Cát thiên sư
Thái cực tả cung tiên ông lôi đình huyền tỉnh thiên cơ nội  trùng ứng phu hữu chân quân pháp mạc hạ thiên cơ phủ
葛天师
太极左宫仙翁雷霆玄省天机内相冲应孚佑真君  法幕下  天机府

+)Hứa thiên sư
Cửu châu đảo đô tiên sử lôi đình đô tỉnh thiên xu phục ma thượng chân thần công diệu tế chân quân pháp mạc hạ thiên cơ phủ
许天师
九州岛都仙史雷霆都省天枢伏魔上真神功妙济真君  法幕下  天机府

+)Tát thiên sư
Tổ sư tiên thiên giáo chủ chưởng phong vân lôi vũ thượng thư nhất nguyên vô thượng tát ông chân quân pháp mạc hạ thiên cơ phủ
萨天师
祖师先天教主掌风云雷雨尚书一元无上萨翁真君  法幕下  天机府

+)Tứ chân nhân
Kim khuyết ngọc thần quảng từ phổ độ tứ đại chân quân pháp mạc hạ tứ đại chân nhân phủ
四真人
金阙玉神广慈普度四大真君  法幕下  四大真人府

+)Bát tiên
- Lữ tổ: Thuần dương diễn chính cảnh hóa phu hựu đế quân hưng hành diệu đạo thiên tôn diễn chính thiên cung
- Tào tổ: Hoàng hoa đỗng thiên đế chủ siêu phàm nhập thánh thiên tôn hoàng hoa động thiên
- Lam tổ: Vạn hoa đỗng thiên đế chủ lưu quang diệu thải thiên tôn vạn hoa động thiên
- Trương tổ: Trung điều đỗng thiên đế chủ thông huyền ứng biến thiên tôn trung điều động thiên
- Lý tổ: Tây hoa đỗng thiên đế chủ siêu đăng liên hoa thiên tôn tây hoa động thiên
- Hàn tổ: Dao hoa đỗng thiên đế chủ viên thông tảo giác thiên tôn dao hoa động thiên
- Hà tổ : Thanh hà đỗng thiên tiên cô hoành từ diệu pháp nguyên quân thanh hà động thiên
- Chung tổ : Chung nam đỗng thiên đế chủ phi hành cứu kiếp thiên tôn uy liệt mãnh nghĩa phủ

八仙
吕祖:
纯阳演正警化孚佑帝君兴行妙道天尊    演正天宫
曹祖:
黄华洞天帝主超凡入圣天尊            黄华洞天
蓝祖:
万华洞天帝主流光耀采天尊            万华洞天
张祖:
中条洞天帝主通玄应变天尊            中条洞天
李祖:
西华洞天帝主超登莲花天尊            西华洞天
韩祖:
瑶华洞天帝主圆通早觉天尊            瑶华洞天
何祖:
清霞洞天仙姑宏慈妙法元君            青霞洞天
钟祖:
终南洞天帝主飞行救劫天尊            威烈猛义府

+)Hải thiềm
Khải nam hưng giáo thiên tôn bồng lai cung

+)Trùng dương
Phụ huyền độ vật thiên tôn toàn chân diễn giáo cung

+)Đông hoa
Đông hoa tử phủ phụ nguyên lập cực đại đạo đế quân đông hoa tử phủ
海蟾 :启南兴教天尊  蓬莱宫
重阳 :辅玄度物天尊  全真演教宫
东华 : 东华紫府辅元立极大道帝君  东华紫府
 

+)Toàn Chân Thất Tử : 

- Khâu tổ: Trường xuân toàn đức thần hóa minh ứng chủ giáo chân quân tử phủ thanh hòa cung
- Lưu tổ: Sùng tu uẩn đức thiên tôn thất chân diễn hóa cung
- Đàm tổ: Huyền đức sùng kính thiên tôn thất chân diễn hóa cung
- Mã tổ: Vô vi phổ hóa thiên tôn thất chân diễn hóa cung
- Hác tổ: Thái cổ trừng ngộ thiên tôn quảng ninh thiên cung
- Tôn tổ: Huyền hư thuận hóa nguyên quân toàn chân khai hóa phủ
- Vương tổ: Quảng từ phổ độ thiên tôn toàn chân khai hóa phủ

邱祖
长春全德神化明应主教真君  紫府清和宫
刘祖
崇修蕴德天尊  七真演化宫
谭祖
玄德崇敬天尊  七真演化宫
马祖
无为普化天尊  七真演化宫
郝祖
太古澄悟天尊  广宁天宫
孙祖
玄虚顺化元君  全真开化府
王祖
广慈普度天尊  全真开化府

+)Ngũ nhạc
- Đông nhạc: Đông nhạc thiên tề đại sinh nhân nguyên thánh đế bệ hạ bồng huyền thiên cung, bồng tiên thiên cung, đông nhạc thái đại cung
- Tây nhạc:Tây nhạc kim thiên lợi thuận thượng đế bệ hạ tố nguyên thiên cung, thái hoa cung ,hạo linh thiên cung, cảnh nguyên thiên cung
- Nam nhạc: Nam nhạc ti thiên đại hóa triệu thánh thượng đế bệ hạ hành hoắc cung, nam nhạc thần đình cung
- Bắc nhạc: Bắc nhạc an thiên đại trinh nguyên thánh thượng đế bệ hạ động uyên thiên cung , viên lư cung
- Trung nhạc: Trung nhạc trung thiên đại ninh sùng thánh đại đế bệ hạ đại quang thiên cung , tung dương cung

+)Ngũ nhạc tổng hiệu :
- Ngũ nhạc danh sơn đại đế uy linh viên hách thiên tôn bệ hạ thiên bồng nguyên cảnh đại phủ
- Ngũ nhạc trượng nhân: Linh xu dục tú ngũ nhạc trượng nhân đại nguyên giải huệ thiên tôn thánh tiền ngũ nhạc linh diệu cung
五岳
东岳:东岳天齐大生仁元圣帝  陛下蓬玄天宫  蓬仙天宫  东岳泰岱宫
西岳:西岳金天利顺上帝  陛下素元天宫太华宫  灏灵天宫  景元天宫
南岳:南岳司天大化召圣上帝  陛下衡霍宫  南岳宸霆宫
北岳:北岳安天大贞元圣上帝  陛下洞渊天宫  垣庐宫
中岳:中岳中天大宁崇圣大帝  陛下大光天宫  嵩阳宫
五岳总号:五岳名山大帝威灵垣赫天尊  陛下  天蓬元景大府
五岳丈人:灵枢毓秀五岳丈人大元解惠天尊  圣前  五岳灵妙宫
+) Nam nhạc ngụy phu nhân: Vân hà ngọc nữ đại pháp giáo chủ nam nhạc phu nhân ngụy nguyên quân khai huyền đạo tế thiên tôn pháp mạc hạ vân hà đại pháp viện
南岳魏夫人:
云霞玉女大法教主南岳夫人魏元君开玄道济天尊  法幕下  云霞大法院

+)Tam mao: Cửu thiên ti mệnh thượng khanh tam mao ứng hóa bảo sinh đại đế pháp    mạc hạ    hoa dương động thiên
三茅
九天司命上卿三茅应化保生大帝  法幕下  华阳洞天

+)Thập phương linh bảo
Thập phương thái thượng linh bảo thiên tôn vị hạ thập phương linh bảo cung
十方灵宝 :十方太上灵宝天尊  位下  十方灵宝宫

+)Văn xương
- Đàm kinh diễn giáo tiêu kiếp hành hóa canh sinh vĩnh mệnh thiên tôn thánh tiền ngọc chân khánh cung
- Cửu thiên khai hóa thất khúc văn xương tử đồng đế quân thánh tiền ngọc chân khánh cung
文昌
谈经演教消劫行化更生永命天尊  圣前  玉真庆宫
九天开化七曲文昌梓橦帝君  圣前  玉真庆宫

+)Quan đế
- Sắc phong tam giới phục ma đại đế trung nghĩa thần võ quan thánh đế quân thần uy viễn trấn thiên tôn thánh tiền đan thiên phục ma cung
- Quan thánh đế quân phục ma đại đế chân nguyên hiển ứng chiêu minh dực hán thần uy viễn trấn thiên tôn thánh tiền đan thiên phục ma cung
关帝
敕封三界伏魔大帝忠义神武关圣帝君神威远镇天尊  圣前  丹天伏魔宫
关圣帝君伏魔大帝真元显应昭明翊汉神威远镇天尊  圣前  丹天伏魔宫

+) Cửu thiên thải phóng sứ giả: Cao thượng cảnh tiêu cửu thiên thải phóng sử giả ứng nguyên bảo vận diệu hóa thiên tôn thánh tiền cửu thiên bảo vận cung
九天采访使者:
高上景霄九天采访使者应元保运妙化天尊  圣前  九天保运宫
+)Lục ba: Cao thượng tử tiêu lục ba thiên chủ đế quân phổ thí pháp nhuận thiên tôn ngự tiền lục ba thiên chủ cung
六波:高上紫霄六波天主帝君普施法润天尊  御前  六波天主宫

+) Long vương: Thiên y huyền hoàng thần cực linh uy nhâm quý long vương tứ thần chân quân cam lộ lưu nhuận thiên tôn thánh tiền thiên nhất tử hoàng cung , thủy tinh cung
龙王 天衣玄皇辰极灵威壬癸龙王伺辰真君甘露流润天尊  圣前  天一紫皇宫  水晶宫
 

+) Sơn thần: Sắc phong hộ quốc hựu dân mãnh liệt tướng quân uy linh cảm ứng phổ đức thiên tôn huy hạ mãnh liệt soái phủ
山神 :敕封护国佑民猛烈将军威灵感应普德天尊   麾下  猛烈帅府
 

+) Tài thần: Chính nhất phúc lộc tài thần chân quân vị tiền phúc lộc cung
财神: 正一福禄财神真君  位前  福禄宫

+)Thổ địa: Trung ương trấn vị chân quan thổ địa đại đạo thần vị tiền mậu dĩ cung ,  phúc đức cung
土地
中央镇位真官土地大道神  位前  戊已宫  福德宫

+) Sơn thần thổ địa: Bản cảnh sơn thần thổ địa lí vực đẳng thần vị tiền ngọc lâm cung, hiển ứng cung
山神土地
本境山神土地里域等神  位前  玉琳宫  显应宫
 

+)Thành hoàng
- Phụ đức đại vương uy linh cảm ứng thiên tôn thánh tiền phúc đức điện , uy linh cung
-Sắc phong thiên đô thành hoàng phụ đức đại vương uy linh cảm ứng thiên tôn thánh tiền phụ đức cung
城隍
辅德大王威灵感应天尊  圣前  福德殿  威灵宫
敕封天都城隍辅德大王威灵感应天尊  圣前  辅德宫

+)Phong đô: Bắc âm phong đô thiên tử địa phủ huyền khanh đại đế bắc âm phong đô cung
丰都
北阴丰都天子地府玄卿大帝  北阴丰都宫
 

+)Quỷ vương
- Úc tiêu sơn hạ u minh giáo chủ minh ti diện nhiên quỷ vương đại sĩ huy hạ phất kiết cung
- U minh giáo chủ minh ti diện nhiên chi quỷ vương phất kiết đại đế huy hạ phất kiết cung
鬼王
沃焦山下幽冥教主冥司面然鬼王大士  麾下  甶孑宫
幽冥教主冥司面然之鬼王甶孑大帝  麾下  甶孑宫

+)Cửu u: Thánh sư từ bi giáo chủ cửu u bạt tội thiên tôn ngự tiền cửu đức tĩnh u cung
九幽
圣师慈悲教主九幽拔罪天尊   御前  九德靖幽宫

+)Thập vương: Minh kinh thập vương từ nhân chân quân kim định huyền thông thiên tôn án hạ minh kinh thập vương cung

- Nhất điện tần quảng đại vương thái tố diệu quảng chân quân kim án hạ huyền minh cung
- Nhị điện sở giang đại vương âm đức định thể chân quân kim án hạ phổ minh cung
-Tam điện tống đế đại vương động minh thiện tĩnh chân quân kim án hạ trụ tuyệt cung
- Tứ điện ngũ cung đại vương huyền đức linh chân chân quân kim án hạ thái hòa cung
- Ngũ điện diêm la thiên tử tối thắng diệu linh chân quân kim án hạ trụ luân cung
- Lục điện biện thành đại vương bảo túc chiêu thành chân quân kim án hạ minh thần cung
- Thất điện thái sơn đại vương thần biến vạn linh chân quân kim án hạ thần hóa cung
- Bát điện bình đẳng đại vương vô thượng chứng độ chân quân kim án hạ thất phi cung
- Cửu điện đô thị đại vương phi ma diễn khánh chân quân kim án hạ bích chân cung
- Thập điện chuyển luân đại vương võ hóa uy linh chân quân kim án hạ túc anh cung

 

十王
冥京十王慈仁真君金定玄通天尊  案下  冥京十王宫
一殿秦广大王泰素妙广真君  金案下  玄明宫
二殿楚江大王阴德定体真君  金案下  普明宫
三殿宋帝大王洞明善静真君  金案下  纣绝宫
四殿五宫大王玄德灵真真君  金案下  太和宫
五殿阎罗天子最胜耀灵真君  金案下  纣伦宫
六殿卞成大王宝肃昭成真君  金案下  明辰宫
七殿泰山大王神变万灵真君  金案下  神化宫
八殿平等大王无上证度真君  金案下  七非宫
九殿都市大王飞魔演庆真君  金案下  碧真宫
十殿转轮大王武化威灵真君  金案下  肃英宫
  Chư vị có thể tham khảo thêm Đạo giáo nghi phạm - Toàn Chân Long Môn phái Mân Trí Đình đạo trưởng.

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn