Thập Nhất Diệu Tinh Quân

Thứ năm, 15/02/2024, 22:09 GMT+7

Thập Nhất Diệu Tinh Quân do Tử Vi Đại Đế thống lĩnh còn xưng Thập Nhất Diệu Chân Quân. Thập Nhất Diệu bao gồm: Thái Dương Đế Quân, Thái  m Nguyên Quân, Mộc Đức Tuế Tinh Tinh Quân, Hỏa Đức Huỳnh Hoặc Tinh Quân, Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân, Thủy Đức Thần Tinh Tinh Quân, Thổ Đức Trấn Tinh Tinh Quân, Thần Thủ La Hầu Tinh Quân, Thần Vĩ Kế Đô Tinh Quân, Thiên Nhất Tử Khí Tinh Quân và Thái Nhất Nguyệt Bột Tinh Quân.

Nguồn: Long Môn

Bắc Cực Tử Vi Đại Đế vốn là “chúng tinh chi chủ”, còn xưng là “Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế”. Ngài là một trong Tứ Ngự Tứ Hoàng Thượng Đế, phụ tá Ngọc Hoàng cai quản tinh giới. Tử Vi Đại Đế chấp chưởng thiên kinh địa vĩ, chỉ huy tinh đẩu, tiết chế quỷ thần cùng lôi đình. Ngài cũng thống suất Bắc Cực Tứ Thánh, Thượng Thanh Thập Nhất Đại Diệu Tinh Quân, Bắc Đẩu Thất Nguyên, Tả Phù Hữu Bật, Tam Thai Tinh Quân, Nam Đẩu Lục Ti, Trung Đẩu Tam Chân, Kình Dương Đà La Nhị Sứ Giả, Thập Nhị Nguyên Thần Bản Mệnh Tinh Quân, Lục Thập Giáp Tử Thái Tuế Tinh Quân, Vân Thiên Nhị Thập Bát Tú, Đẩu Trung Tam Thập Lục Thiên Cương, Thất Thập Nhị Địa Sát, Khôi Cang Tinh Quân, Thiên Cang Đại Thánh, Hà Hán Quần Chân,... Tử Vi Đại Đế địa vị cao trọng, quản lãnh vũ trụ kiếp vận cho đến hưng thịnh quốc gia, lại chủ cả việc tam giới tiên chân thăng giáng và quần sinh thọ yểu. Thập Nhất Diệu Tinh Quân do Tử Vi Đại Đế thống lĩnh còn xưng Thập Nhất Diệu Chân Quân.

Một số kinh điển đề cập đến Thập Nhất Đại Diệu như: Đỗng Chân Thái Thượng Bát Tố Chân Kinh Phục Thực Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Quyết, Thái Thượng Phi Bộ Ngũ Tinh Kinh, Thái Thượng Đỗng Chân Ngũ Tinh Bí Thụ Kinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Thập Nhất Diệu Đại Tiêu Tai Thần Chú Kinh, Thái Thượng Nhật Nguyệt Hỗn Nguyên Kinh, v.v…

Trong Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Thập Nhất Diệu Đại Tiêu Tai Thần Chú Kinh thuật lại rằng: Thanh La Chân Nhân thấy chúng sinh trong dục giới phiêu trầm chư khổ, bốn mùa chịu nhiều tai ương, bệnh tật, lao tù, hoặc lũ lụt đói kém, hoặc chiến tranh bệnh dịch, v.v… Vì sinh ai mẫn mà cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn đại khai lòng từ mẫn, giải thoát khỏi sự ngu muội, nói rõ nguyên cớ và cầu pháp cho chúng sinh hành trì. Đại để Thiên Tôn lúc này mới nói: Thanh La vì chúng sinh mà hỏi đến các duyên nghiệp, (Ta nay nói cho biết) rằng chúng sinh trong dục giới, luân hồi sinh tử, đắm chìm ái hà, chỉ quan tâm đến đời sống ích kỷ, không tu chính đạo, không biết có ngũ hành xoay chuyển,  thập nhất diệu chiếu lâm mà chủ tai phúc,... Nếu có tai họa, nhanh chóng vẽ thập nhất diệu hình nghi, chuẩn bị hương hoa nến quả, thỉnh đạo sĩ trì niệm “Thập Nhất Diệu Đại Tiêu Tai Thần Chú Kinh”, tu trai hành đạo, lễ niệm sám hối, có thể tiêu trừ tai chướng, thượng tiêu thiên tai, bảo trấn quốc thộ, hạ nhương độc hại, dĩ độ triệu dân.


Nhật cung Nguyệt phủ:
1/Thái Dương Đế Quân: Thái Dương Đế Quân tức Thái Dương Thần, toàn hiệu “Nhật Cung Thái Đan Viêm Quang úc Minh Thái Dương Đế Quân” hoặc “Nhật Cung Thái Dương Đế Quân Hiếu Đạo Tiên Vương”. Lý Tư Thông biên tập trong “Đỗng Uyên Tập” quyển thứ bảy có nói: “Nhật giả, thái dương chi tinh, nhân quân chi tượng… Nhật cung thái dương đế quân, thượng quản nhị thập bá tú tinh quân, thiên tào chú lộc thọ chi ti, thường dĩ tam nguyên vạn linh giai nghệ nhật cung, kiểm giáo thế nhân tội phúc chi mục, tiến trình thượng đế, vị chi dương cung sinh tịch”. Nghĩa là Mặt Trời ấy chính là Thái Dương, là tượng hình của một vị đế quân. Thái Dương Đế Quân quản nhị thập bát tú tinh quân, thiên tào chú lộc thọ ti, thường cùng Tam Nguyên, Vạn Linh tại Nhật Cung mà kiểm soát tội lỗi, phúc lành thế nhân, tiến trình Thượng Đế, thành ra Sinh Tịch có liên quan đến Dương Cung. 

2/Thái  Âm Nguyên Quân: chính là Nguyệt Cung Hoàng Hoa Tố Diệu Nguyên Tinh Thánh Hậu Thái Âm Nguyên Quân, hoặc Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Quân Hiếu Đạo Minh Vương. Cũng trong “Đỗng Uyên Tập”, quyển thứ 7 xưng: “Nguyệt giả, thái âm chi tinh, hoàng hậu đại thần chi tượng…… Nguyệt cung thái âm đế quân, hạ quản ngũ nhạc, tứ độc, ngũ hồ, tứ hải, thập nhị khê thủy phủ, tịnh phong đô la sơn. Bách tư thường dĩ tam nguyên nhật, minh quan liêu tá giai nghệ nguyệt cung, giáo định thế nhân sinh tử tội phúc chi mục, trình tiến thượng đế, vị chi âm cung tử tịch”. Mặt trăng ấy, là Thái Âm Tinh, vốn là hiển hiện của Nguyên Quân. Nguyệt Cung Thái Âm Đế Quân dưới quản ngũ nhạc, tứ độc, ngũ hồ, tứ hải, thập nhị khê thủy phủ, phong đô la sơn. Thường vào ngày Tam Nguyên, các vị minh quan đến Nguyệt Cung, giáo định thế nhân sinh tử tội phúc, tiến trình Thượng Đế, thành ra Âm cung Tử Tịch. 

Ngũ Tinh:
1/Kim Đức Thái Bạch Tinh Chủ:
Tức tôn thần chủ chưởng Kim Tinh. “Đỗng Uyên Tập” quyển thứ bảy nói: “Tây phương kim đức tinh quân, kim chi tinh, bạch đế chi tử, chủ đao binh tướng quân túc sát chi uy, kỳ tinh hạ giáng vi vũ sư chi thần. Quang chiếu thất thập vạn lí, kính nhất bách lí, nhất niên nhất chu thiên. Tinh quân đái tinh quan, niếp chu lí, y hạo hạc, nhật hà chi y, chấp ngọc đồng, huyền thất tinh bảo kiếm, thùy bạch ngọc hoàn bội, quản nhân vấn kim ngân, đồng thiết, ngọc thạch, thỏ, ngưu, mã, sinh, thỉ, thử, trùng, thạch nhân, thạch mã, sương tuyết chi sự”. Tây phương Kim Đức Tinh Quân, tức là sao Kim, từ Bạch Đế mà hiển thân, chủ việc đao tinh tướng quân, hạ giáng làm vũ sư thần. Ánh quang chiếu 70 vạn dặm, đường kính trăm dăm, chu kì 1 năm. Tinh Quân đội tinh quan, đi giày đỏ, mặc nhật hà y, chấp chưởng ngọc đồng, thất tinh bảo kiếm, bạch ngọc hoàn bội. Quản các giống kim ngân, đồng thiết, ngọc thạch, các loại thỏ, trâu, ngựa, lợn chuột, côn trùng, băng giá, tuyết sương, v.v…

2/Mộc Đức Tuế Tinh Quân: “Đỗng Uyên Tập” quyển thứ bảy nói: “Đông phương mộc đức tinh quân, mộc chi tinh. Thương đế chi tử, quang chiếu tam thập vạn lí, kính nhất bách lí, thập nhị niên nhất chu thiên. Chân quân đái tinh quan, niếp chu lí, y thanh hà thọ hạc chi y, chấp ngọc giản, thùy thất bảo kiếm, bạch ngọc hoàn bội. Hạ quản nhân gian sơn lâm, thảo mộc, long xà, ngư miết, thủy tộc phong lôi chi sự, mộc chi khí trực hành nhân hòa, ti vu hữu đức”. Đông Phương Mộc Đức Tinh là từ Thương Đế mà hiển hiện, ánh sáng chiếu ba vạn dặm, đường kính hơn trăm dặm, chu kì 12 năm. Ngài đội tinh quan, đi giày đỏ, mặc thanh hà thọ hạc y, chấp ngọc giản, thất bảo kiếm, bạch ngọc hoàn tội. Dưới quản nhân gian sơn lâm, các giống thảo mộc, long xà, cá tôm, thủy tộc, phong lôi sự vụ, mộc khí nhân từ hài hòa. 

3/Thủy Đức Thần Tinh Tinh Quân: Tức sao Thủy. “Đỗng Uyên Tập” quyển thứ bảy nói: “Bắc phương thủy đức tinh quân, thủy chi tinh. Hắc đế chi tử, thủy đức vi thiên tâm, tử thần chi tinh, chính đối côn luân chi đỉnh xử. Tử vi chi cung, tức nguyên khí chi chủ. Kỳ tinh hạ giáng vi tiên nông chi thần, chủ phát sinh vật, quang chiếu ngũ thập vạn lí, kính nhất bách lí, nhất niên nhất chu thiên. Tinh quân đái tinh quan, niếp chu lí, y hắc hà hạc thọ chi y. Chấp ngọc giản, huyền thất tinh bảo kiếm, thùy bạch ngọc hoàn bội. Quản nhân gian thủy tộc giảo long quần ngư, tuyết bạc ngưng hàn chi sự. Bác đại quan ngũ hành chi thủ, sinh vạn vật chi căn, hải độc giang hà tể chước chi sự.” Thuỷ Đức Tinh Quân là hoá hiện của Hắc Đế, Thuỷ Đức tựa như thiên tâm, là Tử Thần chi tinh, hướng về phía trên của đỉnh Côn Luân. Hạ giáng là Tiên Nông thần, chủ phát sinh vật, ánh quang chiếu 50 vạn dặm, đường kính trăm dặm, chu kì 1 năm. Tinh Quân đội tinh quan, đi giày đỏ, mặc hắc hà hạc thọ y, chấp ngọc giản,… chủ quản thuỷ tộc, tuyết sương giá lạnh sự vụ. 

4/Hỏa Đức Huỳnh Hoặc Tinh: Tức Hỏa tinh thần. “Đỗng Uyên Tập” quyển thứ bảy nói: “Nam phương hỏa đức, huỳnh hoặc tinh quân, hỏa chi tinh. Xích đế chi tử, chấp pháp chi tinh. Kỳ tinh hạ giáng, vi phong bá chi thần. Thường dĩ thập nguyệt nhập thái vi thụ sự, quang chiếu bát thập vạn lí, kính ước nhất bách lí, nhị niên nhất chu thiên. Tinh quân đái tinh quan, niếp chu lí, y chu hà hạc thọ chi y, chấp ngọc đồng, thùy thất tinh kim kiếm, bạch ngọc hoàn bội, quản nhân gian hỏa diễm, chúng trùng, phượng hoàng, kê trĩ, ô thước, bách lao, quần phi, ô tước chi loại, hỏa đức chiêu chương, tuần hành thiên hạ.” Huỳnh Hoặc Tinh Quân là hiển hoá của Xích Đế, chấp pháp chi tinh, hạ giáng là Phong Bá Thần, chủ quản nhân gian hỏa diễm, các loại trùng, phượng hoà, ô thước,… Hoả đức sáng tỏ, tuần hành khắp thiên hạ.

5/Thổ Đức Trấn Tinh Tinh Quân: tức Thổ Tinh thần. “Đỗng Uyên Tập” quyển thứ bảy nói: “Trung ương thổ đức tinh quân, hoàng đế chi tử, kỳ tinh hạ giáng vi linh. Tinh chi thần, quang chiếu thập nhị vạn lí, kính ngũ thập lí, nhị thập cửu niên nhất chu thiên. Tinh quân đái tinh quan, niếp chu lí, y hoàng hà hạc thọ chi y, chấp ngọc đồng, huyền thất tinh bảo kiếm, thùy bạch ngọc hoàn bội. Quản nhân gian triệu thứ hình hõa trùng nghĩ chi loại, vụ lộ hồng nghê chi chúc, thổ túc chủ tín hậu vạn vật chi sự.” Thổ Tinh là hiển hoá của Hoàng Đế, chưởng quản các loại côn trùng, cầu vồng,…

Tứ diệu
1/Thần thủ la hầu tinh quân: La Hầu là một ẩn diệu, “Đỗng Uyên Tập” quyển 7 nói: “La hầu thần thủ tinh quân, chủ cửu thiên chi hạ nhất thiết chư ác, tinh quân đái tinh quan, niếp chu lí, y thuần huyền hà vân chi bí, chấp ngọc giản, thùy thất tinh kim kiếm, đái bạch ngọc hoàn bội. Nghịch hành thiên đạo, thuận chi tắc xương, nghịch chi tắc họa.” La Hầu chủ chư ác thiên hạ. 

2/Thần vĩ kế đô tinh quân: Kế Đô cũng là ẩn diệu. Đỗng Uyên Tập” quyển 7 nói: “Kế đô thần vĩ tinh quân, chủ cửu thiên chi hạ nhất thiết tội phúc, đa chủ tật bệnh khốn khổ chi tai. Tinh quân đái tinh quan, niếp chu lí, y thuần huyền thụy vân hà bí, chấp ngọc đồng, thùy thất tinh kim kiếm, đái bạch ngọc hoàn bội, nghịch hành thiên đạo, bất hiển thần quang. Thuận chi tắc cát, nghịch chi tắc hung.” Kế Đô chủ tội phúc thiên hạ, lại chủ tai ương tật bệnh, khốn khổ.

3/Thiên nhất tử khí tinh quân: là ẩn diệu. “Đỗng uyên tập” quyển 7 nói: “Thiên nhất tử khí tinh quân, đái tinh quan, niếp chu lí, y tử hà thụy vân chi bí, chấp ngọc giản, thùy thất tinh bảo kiếm, đái bạch ngọc hoàn bội, trường thị tử vi viên môn, giáng nhân gian chi bách phúc, thiêm lộc toán chi ti.” Tử Khí Tinh Quân chủ nhân gian bách phúc, lộc toán.

4/Thái nhất nguyệt bột tinh quân: ẩn diệu, “Đỗng uyên tập” quyển 7 nói: “Thái nhất nguyệt bột tinh quân, chủ cửu thiên chi hạ nhất thiết hung sát. Tinh quân đái tinh quan, niếp chu lí, y huyền hà hạc thọ chi bí, chấp ngũ giản, đái thất tinh bảo kiếm, thùy bạch ngọc hoàn bội. Nghịch hành hắc đạo, thuận chi tắc cát, nghịch chi tắc hung.” Nguyệt bột chủ việc hung sát.

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn