Chẩm Trung Nội Đức Thần Chú Kinh

Thứ sáu, 17/11/2023, 17:24 GMT+7

Tên kinh: 太上老君玄妙枕中内德神咒经 - Thái Thượng Huyền Diệu Chẩm Trung Nội Đức Thần Chú Kinh. Không rõ người soạn, xuất phát từ từ thời Đường. Thái Thượng Lão Quân nói pháp môn niệm chú hòng tồn thần vệ thân. Kinh gồm 1 quyển, bản thảo gốc xuất xứ “Chính Thống Đạo Tạng” Động Thần bộ, phương pháp loại.

Việt dịch: Đạo Xán

Khai Kinh:

Tịnh tâm thần chú 
Thái Thượng đài tinh. Ứng biến vô đình. Khu tà phược mị. Bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ minh tịnh. Tâm thần an ninh. Tam hồn vĩnh cửu. Phách vô tang khuynh.

Tịnh khẩu thần chú 
Đan chu khẩu thần. Thổ uế trừ phân. Thiệt thần chính luân. Thông mệnh dưỡng thần. La thiên xỉ thần. Khước tà vệ chân. Hầu thần hổ bí. Khí thần dẫn tân. Tâm thần đan nguyên. Lệnh ngã thông chân. Tư thần luyện dịch. Đạo khí trường tồn

Tịnh thân thần chú 
Linh Bảo Thiên Tôn. An úy thân hình. Đệ tử hồn phách. Ngũ tạng huyền minh. Thanh long bạch hổ. Đội trượng phân vân. chu tước huyền vũ. thị vệ ngã hình.

An thổ địa thần chú 
Nguyên Thủy an trấn. Phổ cáo vạn linh. Nhạc độc chân quan. Thổ địa chích linh. Tả xã hữu tắc. Bất đắc vọng kinh. Hồi hướng chính đạo. Nội ngoại trừng thanh. Các an phương vị. Bị thủ đàn đình. Thái Thượng hữu mệnh. Sưu bộ tà tinh. Hộ pháp thần vương. Bảo vệ tụng kinh. Quy y đại đạo. Nguyên hanh lợi trinh.

Tịnh Thiên Địa thần chú 
Thiên địa tự nhiên. Uế khí phân tán. Động trung huyền hư. Hoảng lãng thái nguyên. Bát phương uy thần. Sử ngã tự nhiên. Linh Bảo phù mệnh. Phổ cáo cửu thiên. Càn la đáp na. Động cương thái huyền. Trảm yêu phược tà. Sát quỷ vạn thiên. Trung sơn thần chú. Nguyên Thủy ngọc văn. Trì tụng nhất biến. Khước bệnh diên niên. Án hành ngũ nhạc. Bát hải tri văn. Ma vương thúc thủ. Thị vệ ngã hiên. Hung uế tiêu tán. Đạo khí trường tồn.

Chúc hương thần chú 
Đạo do tâm học. Tâm giả truyện hương. Hương nhiệt ngọc lô. Tâm tồn đế tiền. Chân linh hạ phán. Tiên bội lâm hiên. Lệnh thần quan cáo. Kính đạt cửu thiên.

Kim quang thần chú 
Thiên địa huyền tông. Vạn khí bản căn. Quảng tu vạn kiếp. Chứng ngô thần thông. Tam giới nội ngoại. Duy đạo độc tôn. Thể hữu kim quang. Phúc ánh ngô thân. Thị chi bất kiến. Thính chi bất văn. Bao la thiên địa. Dưỡng dục quần sinh. Thụ trì vạn biến. Thân hữu quang minh. Tam giới thị vệ. Ngũ Đế ti nghênh. Vạn Thần triêu lễ. Dịch sử lôi đình. Quỷ yêu tang đảm. Tinh quái vong hình. Nội hữu phích lịch. Lôi Thần ẩn danh. Động tuệ giao triệt. Ngũ khí đằng đằng. Kim quang tốc hiện. Phúc hộ chân nhân.

 

Khai kinh chú
tịch tịch chí vô tông. hư trì kiếp nhận a. khoát lạc động huyền văn. thùy trắc thử u hà. nhất nhập đại thừa lộ. thục kế niên kiếp đa. bất sinh diệc bất diệt. dục sinh nhân liên hoa. siêu lăng tam giới đồ. từ tâm giải thế la. chân nhân vô thượng đức. thế thế vi tiên gia.

Chánh Kinh:

Lão Quân nói: Đại Đạo vô hình, thường cư yểu minh, tùy cơ hóa vật, kẻ chân thành ắt được ứng nghiệm, nay ta truyền kinh này, ngươi nên tĩnh tâm, lắng nghe thọ nhận. Hậu thế, chúng sanh trong tương lai, nếu có thể nhận lãnh kinh này, trước tịnh khẩu tĩnh Thần, sau đó rồi mới được tụng. Được như vậy ách nạn hết thảy chẳng chỗ sinh, hay trị bệnh tật, cùng tăng thọ mệnh. Người hay trì Chú này, bách tà chẳng dám phạm, yêu tà ẩn lui. Chúng sanh cõi đời tương lai, nếu có thể tin nhận chân kinh, tương lai không xa liền được trường sanh quả vị. Tại thời khắc bên trong, khổ luyện thân hình, thường tịnh tam nghiệp, dứt bặt 6 tình, như vậy ngũ thần bảo hộ, tam nhất trường tồn(?), ngồi nằm an ổn, hồn phách an khang. Người học đạo, 2 thời sớm cùng tối, mỗi thời tụng 3 biến kinh chú, liền đó tai thính mắt tinh, thân cường thể kiện, lời Ta như vậy, cẩn thận hành trì.  

Lão Quân nói: Tại trong thân mỗi người, có 3 vạn 6000 Thần, trái có tam hồn, phải có 7 phách, thân có 1200 bóng ảnh, thể có 1 vạn 2000 tinh quang, ngũ tạng cùng lục phủ, 24 thần, nên thường tụng kinh chú này, có bệnh tụng 3 biền, Chân nhân ắt gia trì.

Lão Quân nói: Tử dục qua độ tam tai cửu ách, ứng tác thị ngôn, Ngã dĩ Thiên vi phụ, Địa vi mẫu, Ngô cư kỳ trung, thường như xích tử, Nhật vi Công Tào, Nguyệt vi Chủ bộ, Lôi Công sứ giả, tại Ngô tả hữu, Phong Bá Vũ Sư, tại Ngô tiền hậu, Lục Giáp trực phù, chu táp vi nhiễu, Thanh Long phù Ngô tả, Bạch Hổ thị Ngô hữu, Chu Tước đạo Ngô tiền, Huyền Vũ tòng Ngô hậu, Bắc Đẩu phúc Ngô đầu, Thiên Cương chỉ Ngô thủ, Đằng Xà tại Ngô túc, vi Ngô diệt ương cữu. Ngô cư đan phòng trung, Thái Nhất vi Ngô ngẫu, tả tam hữu thất, đái cửu lý nhất, nhị, tứ vi Ngô kiên, lục, bát vi Ngô túc, Ngô cư Trung Cung dĩ vi phúc thực, kim sắc thiên quỷ vạn thần, các hoàn bản hương, đương ngô giả tử, bối ngô giả vong, tốc xuất bôn bính, ẩn nặc thâm tàng, đại Đinh lực sĩ, trảm diệt bất tường, Cấp Cấp Như Luật Lệnh! (3 – 7 biến)

Lão Quân nói: Lâm ngọa chi thời, đương xuất tứ thú tự vệ kỳ thân, Thanh Long tòng Ngô can, xuất tại Ngô tả. Bạch Hổ tòng Ngô phế, xuất tại Ngô hữu. Chu Tước tòng Ngô Tâm, xuất tại Ngô tiền. Huyền Vũ tòng Ngô thận, xuất tại Ngô hậu. Nhữ đẳng tứ thú, ma nha lệ xỉ, tại Ngô tả hữu tiền hậu, tịch trừ chúng tà yêu quỷ, bất đắc vọng lai cán Ngô ngọc phòng, lệnh Ngô tọa ngọa an ổn, vô ác mộng tưởng, Cấp Cấp Như Luật Lệnh! (3 – 7 biến)

Lão Quân viết: Đô niệm ký tất, tức đương hoàn thần, Can chủ tàng Hồn, Phế chủ tàng Phách, Tâm chủ tàng Thần, Tỳ chủ tàng Ý, Thận chủ tàng Tinh. Thanh Long hoàn Ngô can, Chu Tước hoàn Ngô tâm, Bạch Hổ hoàn Ngô phế, Huyền Vũ hoàn Ngô thận, Hoàng Long trấn Ngô tỳ, dĩ vi phúc thực, chúng tà ác quỷ bất đắc hạ cư, Cấp Cấp Như Luật Lệnh! (3 – 7 biến)

Lão Quân viết: Hoàn thần ký cật, tức minh thiên cổ tam thập lục thông(1), yết dịch tam thập lục quá, tức bế khí, tòng nhất chí thập, tâm ám số chi, mãn cửu tiện chỉ. Đương tồn tâm trung xích khí, tòng khẩu nhi xuất, trạng như hỏa quang, luân hành tứ bố, chu biến thất trung, định tức nội tưởng, tự nhiên an tẩm kỳ trung. Thường năng như thử, vĩnh vô tật hoạn, thiên tai vạn mị, mạc hoặc cảm cán, dữ đạo hợp chân, trường sanh cửu thị, tử tôn xương nhạc, phú quý nhật hưng, kim xa nhập môn, sĩ hoạn cao thiên, lộc vị Tam Công, tâm trung chí hiếu, phụ bật Đế Quân, Cấp Cấp Như Thái Thượng Nữ Thanh Chiếu Thư Luật Lệnh! (3 – 7 biến)

 

CHÚ THÍCH:

- Nếu muốn hành trì, trước chỉ cần biết ý kinh. Sau tụng hết phần khai kinh rồi nhảy qua trì 4 bài chú mỗi câu từ 3 biến hoặc hơn.

1. Lấy hai lòng bàn tay úp vào tai, hướng ngón giữa ra sau đầu. Bật ngón giữa vào phần xương sau gáy. Khi đó có tiếng ùng ùng, Như vậy gọi là “minh thiên cổ”.

-Đoạn này ý: minh thiên cổ 36 lần, mỗi lần đập nhuốt nước miếng 1 lần. Rồi hít sâu, nín hơi 10s, trong tâm đếm từ 1 tới 10. Ý trú tại đan điền, đếm hết tới hơi cuối thở thật dài bằng miệng. Quán tưởng khí này đỏ như lửa, chạy 1 vòng quanh phòng, tan biến trong không gian. Như vậy tới cuối định tâm, tự nhiên mà ngủ. .

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn